Door Bert Holman op 13 januari 2017

Algemene beschouwingen 2017

Hieronder treft u de bijdragen aan die oppositiepartij PvdA in de gemeenteraad van de gemeente Beesel naar voren bracht met achtereenvolgens de eerste en tweede termijn en de beide moties over Leges en OZB en over Statushouders:

EERSTE TERMIJN
Algemene beschouwingen begroting 2017

 Laten wij als oppositie met een positief punt beginnen richting college: U bent er wederom in geslaagd een meerjarig sluitende begroting aan ons voor te leggen, met slechts een lichte intering op onze reserves. Onze financiële positie is nog steeds 3 keer uitstekend, geen klagen dus. Daar waar de recessie gekeerd is kunnen we er van uit gaan dat de trap af situatie met het rijk, waardoor de uitkeringen aan het gemeentefonds ook daalden,  nu gevolgd gaat worden door “een trap op” met meer middelen voor Beesel de komende jaren.

Hosanna dus…..

Hoewel?

Moeten wij wel blij zijn met een lastenverzwaring voor burgers in dit licht??

 

Een aantal zaken willen wij in deze beschouwingen onder de aandacht brengen.

 

Het vluchtelingen/ statushouders vraagstuk

Vorig jaar stonden wij uitgebreid stil bij het vluchtelingenvraagstuk. Wij vonden dat wij als rijke gemeente wel wat meer mochten gaan doen, en in de raad werden onze gevoelens ook in de loop van 2016 gedeeld.

De situatie in de wereld is nog niet veranderd. De vluchtelingenstromen blijven toenemen, en de crisis in het Midden-Oosten is nog niet veranderd, integendeel.

Miljoenen mensen zijn ontheemd in Syrië, en het lijkt alleen maar erger te worden.

Beesel was bereid zijn bijdrage in de opvang van statushouders te leveren, en wil in 2016 bovenop de rijkstaakstelling nog voor 50 extra statushouders woonruimte gaan verzorgen.

Wat ons betreft had het zelfs nog meer mogen zijn, maar het is een uitstekende zaak dat wij een voorbeeld willen geven aan de regio hoe een kleine gemeente zijn rol kan pakken.

 

Hoe hebben wij deze voornemens echter ingevuld nu?

 

Van de 40 reguliere plaatsen hebben wij er 24 ingevuld.

In de planning staan dit jaar nog 25 plaatsen om te gaan realiseren.

Daarmee worden van de extra 50 plaatsen er dus maar 9 ingevuld, als alles lukt tenminste, want we hebben nog maar twee maanden te gaan dit jaar…..

Wij vinden dit jammer en een gemiste kans.

De vragen die we hebben zijn simpel: hadden we er meer kunnen plaatsen of niet?

Oftewel hoe komt dit toch? Als wij morgen 50 extra plaatsen opvang aanbieden, zijn daar dan morgen ook  invullingen voor?verzaken wij, of verzaakt de centrale overheid??

 

In de toelichting werd alleen verwezen naar de Turkije deal, maar dat vinden we mager. De Turkije deal loopt totaal niet en de vluchtelingenstromen zijn  gewoon doorgegaan….

Afgelopen zaterdag stond er in de Limburger een leuk artikelover statushouders. Daar werd aangegeven dat Limburg eigenlijk veel meer statushouders zou moeten willen plaatsen , gezien de bevolkingskrimp en de gevolgen voor de werkgelegenheid.

Een kans , volgens de Limburger, en dat onderstrepen wij als PvdA.

 

Voordat wij een waardeoordeel uitspreken willen wij graag de toelichting van het college op deze vragen horen.

 

De financiën.

complimenten zijn op zijn plaats voor de uitgebreide en goede risicoinventarisatie bij de paragraaf weerstandsvermogen . Zelfs als oppositie kunnen we hier geen speld tussen krijgen.

We hebben een solvabiliteit om jaloers op te zijn en een positie bij de 20 beste gemeenten. Ik wou dat ik portefeuillehouder was in deze gemeente, eitje… Met zo een prachtige positie en rijkdom verwacht je dus wat aan ambities, maar ons oordeel is dat dat wel tegenvalt. Wij willen er 1 puntje uitlichten als voorbeeld:

De strategische ondersteuning: nodig vlgs het college 2 x 32 uur extra om de vele uitdagingen te kunnen ondersteunen. De  invulling wordt begroot op 36 uur en het college gaat kijken of dat voldoende is. Als je het blijkbaar niet weet doe je maar de helft. Dit is op zich wel te rijmen met programma 1, strategie waar geen enkele wijziging inzit. Wat wil het college nu hiermee? Ondersteuning om de taken aan te kunnen, of doorsappelen? Ik ben benieuwd naar de reactie…

 

Tot slot bij de financiën een opmerking over de reserveontwikkeling.        leuk is dat onze reserves van 12,3 miljoen in 2016 afnemen naar 10,2 miljoen in 2020 dit ondanks een storting in”oppe brik onderwijs” van 3,25 miljoen. dus we blijven rijker worden en groeien in onze overig reserves. Klopt dat portefeuillehouder?

 

De lastendruk voor de burgers.

Er wordt gekozen voor een lastenverzwaring voor alle burgers middels een verhoging van de OZB met maar liefst 19%.  Waarom wordt er gekozen voor een OZB-verhoging, en bijvoorbeeld niet voor het kostendekkend maken van de leges? Op de legeskosten laten we 400.000 euro liggen?

We willen graag een toelichting van het college, voordat wij hier in tweede termijn op doorgaan. Alleen maar schermen met het fenomeen dat we in Limburg relatief goedkoop zijn in Beesel is erg mager….

 

De punten rondom huisvesting, onderwijs en recreatie zal Michele Urru in zijn beschouwing toelichten. Ik geef hem graag het woord.

 

Onderwijs in de voormalige greswaren fabriek

Onlangs zijn we geïnformeerd over de keuze die SOML gemaakt heeft mbt de gewenste constructie.  Op 21-09is de raad geïnformeerd dat  het voorstel mbt het krediet voor onderwijs in de voormalige greswaren fabriek  niet in December op de agenda zal staan.

Voorzitter het mag duidelijk zijn dat de PvdA nog steeds een voorstander is van het realiseren van voortgezet onderwijs in de voormalige greswaren fabriek. Het uitgangspunt dat SOML en niet een maatschappelijk ondernemer het volledige eigenaarschap krijgt roept bij de PvdA vragen op die niet louter en alleen technisch van aard zijn.vragen zoals , wordt er een SLA (service level agreement) opgesteld, welke rol hebben de gemeente,  Boei en Rendiz tijdens de renovatie cq ombouw, en na realisering.   Immers volgens de onderwijswetgeving wordt er gesproken over juridisch Eigendom(schoolbestuur) en economisch eigendom(claimrecht). De PvdA hecht er veel waarde aan om constructief mee te werken aan de realisatie .

In de aanloop naar het raadsvoorstel mbt kredietverstrekking onderwijs  in de voormalige greswaren fabriek vindt de PvdA het wenselijk  om vooraf uitvoerig middels een werkvergadering geïnformeerd te worden.

Voorts blijft de PvdA van mening dat  indien aan de voorwaarden voldaan is zoals gesteld in 2015,  er geen reden is om van de keuze van  onderwijs in de voormalige greswaren fabriek af te wijken.

De PvdA gaat ervan uit dat een werkvergadering een substantiële bijdrage kan leveren aan het proces dat leid tot het daadwerkelijk realiseren van onderwijs in de voormalige greswaren fabriek.

 

Wonen en leefbaarheid in Beesel

De PvdA constateert dat een groot deel van de nieuwbouwplannen voor 2016 en met name Oppe Brik zijn doorgeschoven naar 2017. Er zijn 6 starterswoningen gerealiseerd in het plan Oppe Brik en verkocht. Maar de 12 huurwoningen en volgende fase koopwoningen zijn doorgeschoven naar 2017. Definitieve besluitvorming omtrent onderwijs in de voormalige Greswaren fabriek wordt ook doorgeschoven, daar hebben we al aandacht aan besteed 2 keer 2½ kap woningen en de ontwikkeling van woon/werkkavels worden zelfs niet meer genoemd. Zijn ze van de baan? We horen graag waarom het niet meer in de begroting staat.

Deze gehele ambtsperiode van de raad praten we  over het ontwikkelen van woonruimte voor jongeren in de gemeente. Het doet de PvdA deugd dat er een 18 tal huurwoningen gerealiseerd worden komend jaar. 12 in Oppe Brik en 6 in de kern Beesel (bron RIB 05-10-2016 voortgang woonvisie 2016-2022).

Met name op het gebied van realiseren van woningbouw voor starters is uitvoerig gesproken door de raad en het college. De PvdA vind het jammer dat er gekozen is om niet meer dan 4 starters woningen en 3 vrije sector woningen te bouwen op kleine Solberg. De PvdA vraagt zich af of hiermee in de  behoeftes voor de kern Beesel wordt voorzien.

De PvdA hoort graag welke overwegingen zijn gemaakt om deze keuzes te maken voor het plan Kleine Solberg

 

De PvdA is van mening dat we proactief moeten zoeken naar duurzaamheid van de bestaande voorraad en de harde nieuwbouwplannen! Leeftijdbestendig bouwen is hier in de ogen van de PvdA cruciaal. Ontwikkelen kost tijd en het contigent nog toe te voegen wooneenheden is voor de gemeente Beesel erg beperkt. De PvdA vind dat we niet te lang moeten afwachten op realiseren van woningen Oppe Brik.  Als blijkt dat er, ondanks veel publiciteit en de inzet van makelaars en andere partijen, er geen of weinig behoefte is aan deze  harde nieuwbouwplannen  er een plan B moeten liggen. Het is zaak tijdig een goede invulling te geven aan het quotum extra woningen waar mogelijk wel behoefte aan is. Bijvoorbeeld door in te zetten op duurzame  conversie van leegstand. We horen graag wat de portefeuillehouder hiervan vind.

 

Blijvend voorzien

Met een (snel) vergrijzende bevolking in de gemeente en een veranderende vraag en  behoefte is er veel te doen mbt blijvend voorzien. De PvdA was not amused met de gekozen insteek van de afgelopen werkvergadering omtrent dit punt. De afspraak nav deze vergadering om proactief met verenigingen te inventariseren waar de behoefte in de toekomst ligt is wat ons betreft positief. Het is wat ons betreft geen race tegen de klok . de PvdA vind , net als de andere fracties dat we beter de tijd kunnen nemen om de juiste, weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. Het gaat er om, met name binnen de gemeente, samen te werken aan goede accommodaties voor de toekomst die goed benut worden. Leeftijdbestendigheid is wat de PvdA betreft ook hier van toepassing.

 

Drakenrijk

Er zijn nog 8 jaren/termijnen te gaan in de grindwinning. Van de verdere ontwikkeling van Drakenrijk zelf is weinig van te zien. De PvdA hoort hier en daar zelfs dat het niet lang zal duren voordat Drakenrijk haar deuren sluit.

Kan de Portefeuille houder dit ontkrachten?

 

 

Veiligheid

In deze context is er ook nog wat te zeggen over de alternatieve grensovergang en de veiligheid op de Keulseweg. Mbt de veiligheid op de Keulseweg en de rest van de route die de vrachtwagens met grind afleggen naar de grindwinning. Voetgangers en fietsers maken veel gebruik van deze route. Als je het over subjectieve veiligheid mogen  puur commerciële overwegingen voor de gebruikte route niet alleen het fundament zijn.

De vrachtwagens kunnen ook via Brüggen en Swalmen rijden!

Ook als er een alternatieve grensovergang gerealiseerd wordt vind de PvdA dat er gekeken moet worden naar de veiligheid van voetgangers en fietsers en hier voor maatregelen te nemen.

De uitvoering/realisering van een alternatieve grensovergang is als PM-post opgenomen. Wat is in de ogen van het college een acceptabel bedrag dat de gemeente Beesel hieraan bij moet dragen om dit te realiseren?

Mbt verkeersveiligheid vraagt de PvdA ook aandacht voor het gebruik van de Polderweg als sluiproute vanaf afrit 17 in Belfeld. De weg is niet geschikt voor een dergelijk gebruik. Zijn er signalen bij de portefeuillehouder bekend dat dit zo is? Zo ja , staan er maatregelen gepland en welke zijn dit?

 

Sociaal domein

Het college kiest ervoor om voor de 3 D’s Budgetneutraal te begroten. De PvdA wil niet dat we op een krampachtige manier invulling geven aan de uitvoering op 3D’s , om maar binnen het budget te blijven. We zijn tegen bezuinigingen in de zorg (handjes aan het werk bij de client). Kan de portefeuillehouder toezeggen dat de client voorop blijft staan en niet de bezuiniging?

 

Beleidsplan mbt Bibliotheek begin 2017

(in de begroting staat dat in de loop van 2016 met de stichting en de gemeente Peel en Maas een meerjarig beleidskader wordt opgesteld. Wij vinden de beleidsontwikkeling erg traag gaan en betreuren dat.

 

Blij in Beesel

We leveren in onze algemene beschouwingen vaak alleen maar commentaar en noemen de dingen die niet goed gaan of beter kunnen.

Als PvdA fractie willen we wel onderstrepen dat wij blij zijn om in deze mooie zelfstandige gemeente te kunnen wonen werken en ontspannen!

Bert Holman

Michele Urru

Fractieondersteuners:

Annie van de Velden

Jan Burggraaf

Cons Boonen

 

 

Algemene beschouwingen begroting 2017 tweede termijn (Bert Holman)

 In tweede termijn willen wij de volgende punten nog inbrengen als reactie op de eerste termijnantwoorden van het college:

De financiën

Gezien de reactie van de portefeuillehouder wordt de supergezonde financiële positie van Beesel niet slechter . Ondanks dat de totale vermogenspositie niet groeit neemt onze investeringsruimte alleen maar toe. Dat gecombineerd met de betere rijkspositie voor het gemeentefonds kunnen we dus vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

 

De lastendruk voor de burgers.

De antwoorden rondom de legesvragen van CDA en PvdA vinden wij mager.:

– rondom de legesheffing van titel 1 geven wij afgerond een ton meer uit dan dat we ontvangen. Argument serviceverlening. Nu vinden we service verlening naar onze burgers een goede zaak, maar dat dat een ton moet kosten bevreemd ons. De totale kosten zijn 3 ton….

Verder begrijpen we argumentatie rondom de bouwvergunningen, inkomsten onzeker, wel vaste kosten etcetera. Maar dat zou voor de PvdA een reden zijn om indringend te zoeken naar flexibilisering van de kosten, en niet zozeer naar een verhoging van de opbrengsten. Bijvoorbeeld door meer samenwerking in de regio, waardoor de kosten egaler over meer gemeenten gedeeld kunnen worden. Wij zouden het een goede zaak vinden als onze rekenkamer eens indringend naar de verhouding kosten en opbrengsten van de leges gaat kijken, en naar flexibiliseringmogelijkheden van de kosten. Ook de servicecomponent van de leges voor paspoorten en rijbewijzen kan dan bekeken worden.

Wij vragen ons af hoe de overige fracties denken over een vraag cq opdracht aan de rekenkamer in deze.

Het gat tussen de legesopbrengsten en kosten is dermate groot dat wij hiervoor een motie hebben opgesteld.

Motie Leges en OZB Strategische ondersteuning

De toelichting op de uitbouw van onze strategische ondersteuning was duidelijk: u praat over een groeimodel. Wat ons betreft had eea voortvarender gekund, gezien de vele strategische zaken en uitdagingen die er spelen.

 

Opvang Statushouders

 De portefeuillehouder geeft aan dat de ambitie recht overeind blijft staan van het college om 50 extra statushouders te huisvesten.

Hij tekent daarbij aan dat het aantal vluchtelingen dat instroomt lager is dan vorig jaar verwacht werd. Op de vraag hoe dit nu komt, en waar de “schuld” van deze achterstand nu ligt kregen we geen antwoord.

 

De feitelijke plaatsing laat echter een heel ander beeld zien. Van de afgesproken 50 man extra worden dit jaar maar 9 man geplaatst zodat we volgend jaarweer met een forse achterstand beginnen.

Dit is des te schrijnender als je beseft dat er op dit moment nog zo een 20.000 statushouders wachten op woonruimte in de Nederlandse gemeenten.

 

Dit heeft ons er toe gebracht om de volgende motie in te dienen:

 

Motie statushouders

 De punten rondom huisvesting, onderwijs en recreatie zal Michele Urru in zijn beschouwing toelichten. Ik geef hem graag het woord Michele Urru.

 

Algemene beschouwingen begroting 2017 tweede termijn (Michele Urru)

Onderwijs in de voormalige greswaren fabriek

De reactie van de portefeuillehouder op onze vragen over onderwijs in de voormalige Greswarenfabriek is wat de PvdA betreft voor nu voldoende. Wij wachten de ontwikkelingen en de toegezegde werkvergadering af en zullen zoals eerder aangegeven op een constructieve manier aan overleg over dit onderwerp deelnemen.

Wonen en leefbaarheid in Beesel

Op dit moment gaat de aandacht voor nieuwbouw in Reuver en Offenbeek vooral uit naar Oppe Brik. Er is geen oog voor andere mogelijke ontwikkelingen omdat er geen andere bouwtitels zijn. Mbt de kern Beesel wordt er nieuwe informatie verstrekt aan de raad dat er mogelijk 10 bouwtitels extra te vergeven zijn. Het juiste aantal bouwtitels in de gemeente zal nog aan de raad worden aangeleverd. De PvdA blijft van mening dat er proactief naar de behoefte moet worden gekeken . De gemeente moet snel kunnen schakelen als blijkt dat de behoefte anders is dan  gepland is.

Oppe brik is a priori vraaggericht opgezet. Als we afwachten of er verkocht wordt en we geen voorzieningen treffen lopen we het risico dat we achter de feiten aan lopen . de PvdA vind dat er een mogelijkheid moet zijn om bij te sturen indien nodig.

Hoe denken de overige fractie over een verkennend onderzoek naar andere mogelijkheden en behoefte in de kernen Reuver en Offenbeek?

 

Drakenrijk

De portefeuillehouder is uitvoerig ingegaan op onze opmerkingen mbt de ontwikkeling van het pretpark Drakenrijk en de alternatieve grensovergang.

We waren aangenaam verrast dat er op korte termijn een overeenkomst tussen BillyBird, Niba en de gemeente aangaande is om Drakenrijk verder te ontwikkelen. Er wordt een groninger akte opgesteld. De PvdA zou het op prijs stellen als de raad geïnformeerd wordt over deze overeenkomst middels een RIB.

Op de vraag over wat de alternatieve grensovergang zou mogen kosten volgens het college, geeft de portefeuillehouder aan dat er geen kosten aan het realiseren van de overgang zijn voor de gemeente. De portefeuillehouder geeft wel aan dat er een aantal wegen opgewaardeerd moeten worden. In de ogen van de PvdA zijn dit kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met het realiseren van de alternatieve grensovergang. Kan de portefeuillehouder toch wat concreter zijn over het opwaarderen van de wegen en mogelijk daaraan verbonden kosten behalve dat het onderdeel is van onderhandelingen met de initiatiefnemers? Verder vraagt de PvdA of er een kans bestaat dat de overgang uiteindelijk niet gerealiseerd wordt?

 

Sociaal domein

De wethouder wil graag toezeggen om cliënt voorop te laten staan.

Er bereiken de PvdA signalen dat er te snel collectieve voorzieningen worden aangeboden tijdens de keukentafelgesprekken ipv maatwerk. We twijfelen niet aan de goede bedoelingen. De portefeuillehouder stelt “Zo komen we, uitgaande van maatwerk, namelijk de unieke inwoner, tot een passende ondersteuning”. Als de signalen die ons bereiken juist zijn kan er verschil van inzicht zijn tussen de consulent die namens de gemeente aan het gesprek deelneemt en de cliënt over wat een passende ondersteuning is. De PvdA heeft echter behoefte aan inzicht wat de effecten zijn van het huidige beleid. Hoe worden de resultaten van keukentafelgesprekken in beeld gebracht om er een analyse van te kunnen maken? Wordt er een analyse gemaakt. Wat gebeurt er met de resultaten.


Blijven voor zien en bibliotheek

De reactie van de portefeuillehouder neemt de PvdA ter kennisneming aan. We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen en zullen deze dan in beraad nemen.

 

motie leges en OZB

De Raad van de gemeente Beesel, bijeen op 13 november 2016 gezien raadsvoorstel begroting 2017

 

Constaterende dat:

 • er een gat tussen de leges opbrengsten en kosten zit van afgerond 400.000 euro
 • de OZB met 19% verhoogd wordt in 2017

Overwegende dat:

 • leges in principe kostendekkend moeten zijn
 • er gezocht kan worden naar flexibilisering en terugbrenging van de legeskos- ten

 

Besluit dat:

 • het college een taakstellende bezuiniging krijgt voor het terugbrengen van de legeskosten met 150.000 euro.
 • de OZB volgend jaar met maximaal 10 % in plaats van 19% mag stijgen
 • de vermindering van de OZB opbrengsten gefinancierd wordt uit de taakstelling

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van de PvdA, Bert Holman

Michele Urru

 

motie Statushouders

De Raad van de gemeente Beesel, bijeen op 3 november 2016 gezien raadsvoorstel begroting 2017

 

Constaterende dat:

 • van het raadsbesluit om 50 extra statushouders boven op de reguliere taak- stelling in de gemeente Beesel te plaatsen er slechts 9 dit jaar geplaatst wor- den

Overwegende dat:

 • er nog ongeveer 20.000 statushouders dit jaar geen woonruimte hebben in Nederland
 • het plaatsen van statushouders een positief effect kan hebben op het vermin- deren van de bevolkingskrimp
 • Waar een wil is ,statushouders geplaatst zouden moeten kunnen worden

 

Besluit dat:

 • het college de opdracht krijgt om de extra taakstelling voor 1 april 2017 te realiseren en uiteraard de reguliere taakstelling voor Beesel in de loop van 2017 te realiseren.
 • Indien het college deze opdracht door omstandigheden buiten haar ei- gen invloedssfeer niet kan uitvoeren, dit tijdig aan de raad kenbaar te maken, en ook uitgebreid aan de provinciale en landelijke politieke orga- nen de positie van Beesel duidelijk te maken als dit bijvoorbeeld ligt aan het COA.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van de PvdA, Bert Holman

Michele Urru

 

 

Bert Holman

Bert Holman

Bussereindseweg 18, 5954 CH Beesel Tel: 077-4748172   06-53757133 Beroep ouders: vader: chef confectiebedrijf, moeder: verkoopster Wordt blij van: elke dag opnieuw de prachtige natuur om mij heen in Beesel In de politiek door: ik wil graag het sociaal bewustzijn van de PvdA ook in de plaatselijke politiek uitdragen Morgen invoeren: de nieuwe taken voor de

Meer over Bert Holman