Door Bert Holman op 7 november 2015

Algemene beschouwingen begroting 2016 in tweede termijn

In eerste termijn zijn wij begonnen met een beschouwing op het vluchtelingenvraagstuk

en wat Beesel daarbij kan en moet betekenen. Andere partijen hebben de problematiek

ook aangestipt, de een wat meer dan de ander, maar daar wil ik niet over

kissebissen..

Wat ik jammer vind is dat het college op de expliciete vragen van PvdA en ook CDA

niet is ingegaan bij dit onderwerp. Het was oorverdovend stil , jammer na de prachtige

geste die het college heeft gedaan met de kortdurende opvang. Wij hebben over

de opvang van statushouders een motie opgesteld die ik aan het eind van mijn betoog

zal indienen.

Olympia’s tour

Het college wil graag wieleren, dat is wel duidelijk. Wat de meerwaarde voor Beesel

is om hier dergelijke bedragen in te blijven investeren is ons niet duidelijk geworden.

Wij vinden het tijd voor iets anders niet verder voortkabbelen om met de VLP te

spreken. Wij denken dat we het geld, een slordige 40.000 euro per jaar wel beter

kunnen besteden als kleine gemeente. Het gedachtegoed om te investeren in breedtesport

spreekt wel aan, maar kan wat ons betreft dan niet beperkt blijven tot wielersport.

Laat een andere sport zoals Judo, Turnen of Volleybal ook eens in de spotlights

staan, desnoods elke twee jaar een andere sport. Olympia’s tour begint in

Beesel teveel te lijken op een inspirerende hobby.

Wonen

We hebben aandachtig geluisterd naar de reactie van de portefeuille houder op dit

onderwerp.

We vinden het zeer teleurstellend te moeten constateren dat ons stemgedrag wederom

fout weergegeven wordt. Het amendement van de Beeselse lijst tijdens de algemene

beschouwingen vorig jaar i.s niet unaniem aangenomen De PvdA heeft er tot 2

keer toe, in de afgelopen commissievergadering en raadsvergadering, op deze fout

gewezen. Jammer dat ook nu in de reactie van de portefeuillehouder wederom de

!1

Reactie PvdA op de begroting 2016 tweede termijn van de gemeente Beesel

Fractie gemeente Beesel

zelfde fout gemaakt wordt. We betreuren deze onzorgvuldigheid. Het is voor het college

natuurlijk prettiger als de raad unaniem is, maar dat was gewoon niet zo..

Prioriteit binnen het onderwerp wonen voor de PvdA is dat er echte starterswoningen

worden ontwikkeld in de kern Beesel. De locatie hoeft wat ons betreft niet perse

plangebied kleine Solberg te zijn.

De PvdA zal een motie indienen zoals reeds aangekondigd in de eerste termijn. Wij

denken dat dit een perfecte aanvulling is op het reeds eerder door het college aangekondigde

en besproken onderzoek . Het uitschrijven van een wedstrijd voor architecten

en bouwbedrijven kan wat de PvdA betreft synchroon lopen met het onderzoek

en wellicht in het 2e kwartaal van 2016 al worden afgerond.

De prijs van een betaalbare woning voor starters is wat de PvdA betreft nog steeds

150.000,- . De normen voor het verstrekken van financieringen zijn nog steeds wat

ze zijn, en 200.000 euro is dan echt veel te veel voor starters.

Blijvend voorzien.

De PvdA heeft is haar eerste termijn om een gedetailleerde tijdlijn gevraagd voor de

aanpak van dit project.

De portefeuillehouder laat de aanpak daarbij vooral afhangen van de beschikbaarheid

van het te selecteren bureau ter ondersteuning. Als tijd wordt 2 tot 3 maanden

gegeven. Wat ons betreft is het antwoord van de portefeuillehouder net iets te vrijblijvend.

Bureau NE9EN heeft met name de opdracht teruggegeven omdat zij zich niet kon

vinden in de veranderde werkwijze (de vorm) waarop het project zou worden uitgevoerd

en de financiële consequenties voor NE9EN.

Wederom wordt de vorm veranderd en wordt de inventarisatie in 2 stukken geknipt.

De PvdA blijft van mening dat, zoals verwoord in een van de werkvergaderingen, dit

geen bezuinigingsronde moet zijn. Na de inventarisatie van de huidige situatie en de

behoefte in de toekomst (rekening houdend met de demografische ontwikkeling)

moet een keuze gemaakt worden wat we willen doen en wat we willen gaan laten.

We vinden dat er resultaat deadlines gesteld mogen worden en dat er voortvarender

te werk moet worden gegaan.

Alle 4 de fracties hebben aangegeven dit een belangrijk punt te vinden, laat het dan

ook de benodigde prioriteit krijgen om er een succes van te maken.

Overige punten

Wij zullen de zaken die wij al in eerste termijn behandeld hebben niet nogmaals aan

gaan stippen, dat leidt alleen maar tot herhalingen..

In zijn algemeenheid vind ik het een beetje jammer dat het college, terwijl ze de beschouwingen

van de fracties al vroeg krijgt, eigenlijk alleen maar op zeer explicite

vragen ingaat in haar betoog, en de rest van de punten niet echt behandeld. Misschien

een leerpunt voor de toekomst..

Bij de vraag van wethouder Jacobs aan de PvdA om toch deel te nemen aan de

klankbordgroep 3D’s wil ik wel nog stilstaan.

Het is geen onwil om hieraan niet deel te nemen. Wij vinden het onderwerp dermate

belangrijk dat knelpunten op dit gebied direct in de gehele gemeenteraad bekend zijn

en eventueel op vervolgmaatregelen beoordeeld worden. Het onderwerp is derhalve

!2

Reactie PvdA op de begroting 2016 tweede termijn van de gemeente Beesel

te belangrijk om in een klankbordgroep besproken te worden, waarbij het risico dan

bestaat dat er al een koersrichting gekozen wordt zonder dat de informatie volledig

gedeeld is in de raad.

Wij willen echter niet halsstarrig blijven en ik zal het onderwerp met de achterban uitgebreid

gaan bespreken en daar in december op terugkomen.

Vragen van de overige fracties

VLP

Het is een goede zaak dat de VLP stopt met kabbelen, en actief wil worden. Dit kunnen

we alleen maar toejuichen. We zouden het wel iets logischer vinden als de VLP

met eigen voorstellen komt en niet alleen maar aan het college vraagt om beleid te

maken. Laat kabbelen pro-actief stromen worden, zeker als grootste coalitiepartij had

de PvdA iets meer inhoud verwacht.

CDA

Veel van onze zorgpunten worden gedeeld met het CDA, op een drietal punten hebben

wij nog een aanvullende vraag of opmerking:

Met betrekking tot de openbare bibliotheek, het lijkt er bijna op dat beleid maken op

dit gebied afhankelijk wordt gemaakt van de ontslagregeling met ex medewerkers.

Deelt U onze zorg in deze? Wij ondersteunen van harte uw oproep om beleidsmatig

meer energie te steken in het bestrijden van taalachterstanden.

Een van de redenen overigens dat wij een tijd geleden al een motie indienden om

meer geld in de bibliotheek als gemeente te steken en voor te stellen de bezuiniging

van 50.000 euro te stoppen Toen waren wij de enige fractie die meer geld wilde besteden,

misschien is er nu meer draagvlak?

Met betrekking tot woongoed 2000 Wij ondersteunen van ganser harte de oproep

om goede prestatieafspraken te maken met woongoed 2000, en de oproep aan het

college een actieve rol op te pakken inzake woningbouw in de lagere prijsklassen.

Het mag niet zo zijn dat hier grotere wachtlijsten gaan ontstaan!

Huishoudelijke medewerkers in de zorg

De zorg van het CDA voor deze groep mensen die als ZZP er aan de slag moet delen

wij, sterker nog begin dit jaar hebben wij nog een motie hierover ingediend!

Jammer genoeg stemden alle coalitiepartijen toen tegen. Wij hopen dat bij een volgende

aanbestedingsronde in de zorg onze uitgangspunten wel gesteund gaan worden,

gezien ook de bezorgdheid die wij delen.

Beeselse Lijst

“ Vandaag behandelen we de kadernota 2016” dit was de eerste zin van de beschouwingen

van de Beeselse lijst.

Heeft Beeselse lijst heeft de kadernota in plaats van de begroting willen

behandelen??

We moeten blijkbaar nog wennen aan de ondersteunende kadernota’s bij de begroting.

!3

Reactie PvdA op de begroting 2016 tweede termijn van de gemeente Beesel

De Beeselse lijst vraagt expliciet naar de standpunten rondom blijvend voorzien. Wij

vinden met de BL dat dit project meer aandacht en prioriteit verdiend, en dat wij moeten

vasthouden aan de door de raad ingezette koers!

Tot slot waren wij onder de indruk van de mooie presentatie van de Beeselse lijst als

verlevendiging van haar beschouwingen.

Vooral het plaatje bij de woonvisie , “ goed en betaalbaar wonen” in de bekende rode

band. Goed om te zien dat de lay-out van de PvdAbeelden en logo’s overgenomen

wordt door de Beeselse lijst.

Wij sluiten de algemene beschouwingen van de PvdA af met twee moties en een

amendement:

Motie 1 opvang vluchtelingen statushouders

De Raad van de gemeente Beesel, bijeen op 2 november 2015,

gezien het raadsvoorstel begroting 2016

Constaterende dat:

• Hele volkstammen als vluchteling op drift zijn geraakt in Europa

• Nederland zijn opvang voor vluchtelingen enorm moet uitbreiden

• De Nederlandse gemeenten hier allemaal hun relatieve bijdrage in moeten en

willen leveren

• Het college van de gemeente Beesel heeft aangegeven in 2016 voor 50 personen,

die statushouder zijn, opvang te willen gaan verzorgen

• De woningstichting Woongoed 2000 heeft aangegeven dat dit een moeilijke

zaak gaat worden in onze gemeente zonder de wachttijden voor woningzoekenden

te verlengen

Overwegende dat:

• Het college van goede wil is om haar steentje bij te dragen

• De 72 uurs opvang van de afgelopen maand een groot succes is geweest en

een groot draagvlak heeft gecreëerd bij de Beeselse bevolking.

• Ook andere woonvormen zoals semi permanente bouw, of het gebruiken van

grotere leegstaande panden een mogelijkheid voor opvang vormen die op korte

termijn realiseerbaar is

.

Besluit dat:

Het college wordt opgeroepen om zo snel mogelijk , liefst al aan het begin

van 2016 te voldoen aan het quotum dat het college heeft aangeboden

aan het COA van 50 personen en daarvoor zeer pro-actief alle mogelijkheden

gaat onderzoeken en gebruiken die wij als gemeente kunnen

inzetten.

Het college op te roepen om actief onze bereidwilligheid als gemeenteraad

om mee te helpen het vluchtelingenvraagstuk in goede banen te

leiden in de regio uit te dragen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 2: prijsvraag starterswoningen

De Raad van de gemeente Beesel, bijeen op 2 november 2015,

gezien het raadsvoorstel begroting 2016

Datum 05-11-2015

Namens de fractie PvdA

Constaterende dat – Het door het college toegezegde onderzoek naar de behoefte aan

starterswoningen in Beesel alleen zal ingaan op inhoud : wat is de behoefte

en waaraan is er specifiek behoefte?

-De aanpak van plangebied Oppe Brik geen optie is voor starters en

jonge gezinnen met een kleinere portemonnee

overwegende dat – De noodzaak voor het ontwikkelen van starters woningen voor de

kern Beesel groot is om de leefbaarheid van de kern te behouden.

– Breed en creatief gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor

het ontwikkelen van 0 op de meter woningen met een lagere kostprijs.

Besluit Dat er door de gemeente Beesel synchroon aan het behoefte onderzoek

een prijsvraag wordt uitgeschreven waarbij architecten en /of

bouwbedrijven worden uitgenodigd om 0 op de meter woningen te

ontwerpen tegen lage kosten in de orde van grootte van maximaal

150.000 euro.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel d.d. 05 November 2015

3: Amendement: olympia’s tour

Datum 5 november 2015

Namens fractie Partij van de Arbeid

Constaterende dat: – wederom in de begroting voorgesteld wordt aan de raad jaarlijks

40.000 euro te reserveren voor een wielertour te beginnen

in 2016

– wij de afgelopen jaren al veel geld gespendeerd hebben aan de

wielersport

Overwegende dat: – de enige echte reden die aangegeven wordt door het college

om verder te gaan met Olympia’s tour is dat we in Limburg nu

te boek staan als “ wielergemeente.”

– overige redenen zijn : opnieuw gaan experimenteren met bezien

of topsport breedtesport beïnvloedt en topsporters gaat

leveren

– de logica om door te gaan met wielersport dan wel erg mager is

– het een goede zaak zou zijn de komende jaren eens een andere

sport zoals Judo, Turnen of Volleybal in de Limburgse of Beeselse

zon te zetten

Spreekt uit dat: 2016 door het college gebruikt wordt om na te denken over alternatieven

voor wielersport cq. Olympia’s tour en schrapt de begrotingspost

van 40.000 euro ten gunste van de investeringsreserve,

waarbij aangetekend wordt dat deze post in 2016 gebruikt mag

worden voor alternatieve sportplannen in overleg met de raad.

 

 

 

Bert Holman

Bert Holman

Bussereindseweg 18, 5954 CH Beesel Tel: 077-4748172   06-53757133 Beroep ouders: vader: chef confectiebedrijf, moeder: verkoopster Wordt blij van: elke dag opnieuw de prachtige natuur om mij heen in Beesel In de politiek door: ik wil graag het sociaal bewustzijn van de PvdA ook in de plaatselijke politiek uitdragen Morgen invoeren: de nieuwe taken voor de

Meer over Bert Holman