Door Bert Holman op 6 november 2014

Algemene beschouwingen (deel 2)

Algemene beschouwingen begroting 2015 in tweede termijn

We waren het al niet eens met lastenverzwaring om de pot te spekken, en we zijn het daar nog steeds niet mee eens.

In eerste termijn hebben wij aangegeven dat wij iets misten in de begroting. Iets van nieuw beleid. Het doet ons zeer veel deugd dat zelfs de grootste coalitiepartij constateerde dat de begroting ambitie mist. Wij zijn het niet altijd eens met de VLP, maar in deze onderschrijven wij de stellingname van de VLP volledig! Inderdaad, geen nieuw beleid en dus een ambitie loze begroting.

Wij zullen om te beginnen ingaan op een aantal punten en vragen van de coalitiepartijen uit de eerste termijn.

 

VLP

Wij onderschrijven de oproep van de VLP voor het beter profileren van Beesel als toeristische gemeente. Meer ambitie hier is zeker op zijn plaats, en van onze kant mag dat door goed te investeren in Beesel als groene gemeente. Een oproep aan het college, om echt iets te gaan doen.

De VLP roept op om in het sociale domein vooral “lokaal te doen wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet . Samenwerken, alleen als het moet vindt de PvdA iets te mager. Proactief zoeken naar synergie voordelen heeft meer onze voorkeur.

De angst die het VLP heeft voor doorgeschoten participatie, met name daar waar het gaat om een te groot beroep op mantelzorgers onderkennen wij ook. Als participatie leidt tot het zomaar overlaten van gemeenschapstaken aan onze burgers zonder daar middelen tegenover te stellen, dan is participatie een ander woord geworden voor ordinair bezuinigen.

Wij komen daar in een motie op terug, maar onderschrijven de vrees van de VLP.

CDA

Ook het CDA spreekt uit bezorgd te zijn over de insteek van het college in het participatiedebat. Terecht wordt benoemd dat er feitelijk alleen bezuinigd wordt zonder dat daar loslaten tegenover staat. Het punt van het CDA over de paden van de begraafpaden onderschrijven wij: dit is ondoordacht bezuinigen van het college. De uitkomst van de kerntakendiscussie was kostendekkendheid, en niet primair het terugbrengen van het verzorgingsniveau!

Het moge duidelijk zijn dat wij verder de oproep van het CDA voor participatie bij herinrichtingsvraagstukken zoals bij de pastoor Vranckenstraat, maar ook in de kern Beesel onderschrijven. Wij waren het immers die riepen dat er beter naar burgers geluisterd moet worden bij de inrichting van de Heerstraat/Kesselseweg!

De bezorgdheid van het CDA over leegstaande panden onderschrijven wij. Dit is mede de achtergrond van onze bezorgdheid over de ontwikkeling van Molenveld-zuid en Roversheide.

Wij vinden het prima om de fietsroute Keulseweg kader stellend te bespreken in de raad. Zeker als dat gepaard kan gaan met een discussie over het meer investeren in de groene attractiviteit in Beesel!

Wat betreft Zorg doet het ons deugd dat het CDA onze bezorgdheid over de slechte kwantificering van de risico’s onderschrijft. Het antwoord van de portefeuillehouder in deze was erg magertjes.

De bezorgdheid van het CDA over de WAA hebben wij al veelvuldig geuit, en kunnen we dus alleen maar onderschrijven.

De bezorgdheid rondom Oppe Brik kunnen we uiteraard meer dan delen, de angst dat er alleen maar woonlocaties zullen overblijven is reëel.

Olympia’s toer. In de afgelopen jaren heeft de PvdA fanatiek gepleit voor inzicht in de kosten van dit lievelingsproject van het college. Dat is er nu eindelijk na vele jaren en ook moties van onze kant. De motie van de PvdA werd in de raad niet gesteund. Het heeft veel, wij vinden veel te veel, gekost, en wij ondersteunen de oproep van het CDA  om met dit soort kostbare sportevenementen te stoppen. Eindelijk! Wijzelf vragen aan de overige fracties hoe zij denken over een raadsvraag aan onze rekenkamer om een kort onderzoek te doen naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van het besluitvormings- en informatieproces rondom Olympia’s Toer.

Gezien ons pleidooi voor lastenverlichting in plaats van lastenverzwaring, kunnen wij tot slot de oproep voor OZB verhoging naar 6 % niet steunen.

 

Beeselse Lijst

De Beeselse lijst heeft nieuw beleid gevonden in het maatschappelijk domein, en is daar blij over. Wij durven toch te stellen dat het beleid een voortzetting is van het ingezette beleid van de vorige coalitie. Niet slecht, maar zeker niet nieuw.

De Beeselse lijst roept verder alle subsidieontvangers op om minder subsidie te vragen in het kader van de participatiediscussie en het loslaten. Wij vinden dit wat mager: participeren betekent loslaten, in optima forma zelfs budgetten overhevelen, waardoor de kosten van de publieke uitvoering kunnen dalen. Da’s iets anders dan alleen maar puur de geldkraan dichtdraaien vinden wij. In een motie komen wij daar op terug .

De Beeselse lijst is enthousiast over Oppe Brik en betreurt dat er niet zoiets moois is of komt in de kern Beesel. Verder vragen zij aandacht voor de groei van de leegstand. Ook dit is weer een punt waaruit blijkt dat we eigenlijk geen goed samenhangend huisvestingsbeleid hebben, dat aansluit bij de huidige markt en vergrijzings- ontwikkeling. Daarom is de PvdA nu juist wat kritisch over Oppe Brik….

De Beeselse lijst roept op de uitroeping tot groenste dorp wat meer te vermarkten. Dit onderschrijven wij volledig. Volgens de borden zijn we nog steeds slechts genomineerd..

College, op naar Reuver en Offenbeek als groene kernen, zou ik zeggen .

Tot slot steunen wij volledig de oproep om te investeren in onze kringloopactiviteiten, en vinden wij ook dat het college hier een aanjaagfunctie in mag pakken. Vol verwachting klopt ons hart welke initiatieven het college hierin gaat ontplooien!

En als laatste een kanttekening bij het weerbericht van de Beeselse lijst : wanneer de gemeente meer investeert in een aantrekkelijke groene en duurzame gemeenschap, wordt het vanzelf zonniger…

 

Reacties van het college op de eerste termijn:

De reactie van het college op het niet meenemen van de risico’s Jeugdzorg en AWBZ is echt erg mager: alleen maar kwantificeren als je iets zeker weet is geen risicobeheersing te noemen. Heel simpel een orde van grootte noemen en een inschatting meenemen is goed te doen. Het enige gevolg voor de begroting is dan dat het weerstandsvermogen iets afneemt. In de exploitatie kost risicoanalyse niets aan euros!!

De argumentatie om de OZB te verhogen deugt niet: “we hebben in voorgaande jaren iets besloten dus doen we dat nu weer”

In deze zelfde trant dan maar onze uitspraak: we waren het al niet eens met lastenverzwaring om de pot te spekken, en we zijn het daar nog steeds niet mee eens.

Wethouder Smolenaars gaat niet in op de opmerkingen en vragen van de PvdA rondom de risico’s van Oppe Brik, de uitbreiding bedrijventerrein Roversheide en de paragraaf grondbeleid. Dit vinden wij een veeg teken. Wel ingaan op complimenten van partijen, maar niet op kritische vragen en opmerkingen.

De wethouder ging wel in op de woonwagens: dat snapte hij niet. Welnu onze vragen kwamen voort uit zijn eigen berichtgeving naar aanleiding van vragen van de PvdA in de raad: geantwoord werd dat de raad van commissarissen van Woongoed de chalets niet willen overnemen en de beheerorganisatie SBDD gaan opdoeken.

Onze vragen over de chaletwoonwagens waren financieel: wat is het risico op dit moment voor de gemeente? Moet er rekening met 400.000 euro lasten voor de gemeente worden gehouden ??

Rondom het Burgerbos zijn wij blij met de harde toezegging dat er in het eerste kwartaal een voorstel ligt in de raad. Die toezegging hadden we vóór onze vraag nog niet. Op zich waren we wel blij dat er nu initiatieven ontplooid worden door de wethouder, maar het wordt tijd voor een concreet resultaat.

Met betrekking tot het kappen van bomen willen we tot slot de wethouder toch nog iets nuttigs meegeven: Exotische bomen, zoals Amerikaanse eiken, van 25 jaar of ouder kunnen rustig als duurzaam beschouwd worden. Het kappen daarvan met als reden “die soort is hier pas sinds 1800 en dus niet inheems” is een beetje raar. Overigens is de aardappel ook een exoot…

Het doet ons deugd dat Wethouder Jacobs spreekt over het bespreken van de post huishoudelijke hulp binnen het WMO budget in de 3D werkgroep van de raad, en aankondigt pas in de volgende begroting met voorstellen te komen. Veel gemeenten zijn begonnen met overlegloos afschaffen, waarmee met name veel ouderen gedupeerd worden. Gelukkig doet Beesel dat anders begrijp ik.

Wethouder Reinders ging in op onze opmerkingen over cultuurbeleid.

Een kernpunt van hem daarbij was dat er budget is voor goede burgerinitiatieven. Ik zie het al voor me de aanvragen voor borstbeelden… Waar haal je je referentiekader dan vandaan? Hoe beoordeel je dat? Wie het eerste komt mag het eerst malen??

We wachten de voorstellen en de nieuwe cultuurnota maar af. De prestatie op dit moment tot er nieuw beleid is, beoordelen we als “slapjes”…

De wethouder heeft tenslotte volledig gelijk als hij stelt dat duurzaamheid meer is dan bomen. Goed zo! Doe er iets mee! Wij hebben in de begroting, behalve de vele zaken uit het verleden die al in gang gezet waren niets nieuws van het college gezien. Geen nieuwe concrete doelen. Gelukkig is het besef er blijkbaar bij de wethouder dus wij wachten vol spanning op zijn nieuwe initiatieven.

Vol verwachting klopt ons hart….

 

Voorzitter, wij hebben tot slot in onze eerste termijn een motie aangekondigd in het kader van participatie in de openbare ruimte. Die dien ik bij deze in, in de hoop dat er voor participatie een breed draagvlak in de raad zal zijn.

 

6 november 2014      PvdA fractie gemeente Beesel:

 

 

 

Bert Holman

Michele Urru

 

Fractieondersteuners:

Annie van der Velden

Jan Burggraaf

Cons Boonen

Bert Holman

Bert Holman

Bussereindseweg 18, 5954 CH Beesel Tel: 077-4748172   06-53757133 Beroep ouders: vader: chef confectiebedrijf, moeder: verkoopster Wordt blij van: elke dag opnieuw de prachtige natuur om mij heen in Beesel In de politiek door: ik wil graag het sociaal bewustzijn van de PvdA ook in de plaatselijke politiek uitdragen Morgen invoeren: de nieuwe taken voor de

Meer over Bert Holman