Door Bert Holman op 5 november 2014

Algemene Beschouwingen (deel 1)

Net als ieder jaar vinden er ook in Beesel-Reuver Algemene Beschouwingen plaats. Hoewel de gemeente goed bij kas zit, zijn er voor de inwoners ook dit jaar weer belastingverhogingen. Lees hieronder de bijdrage van de PvdA afd. Beesel-Reuver

 

Algemene beschouwingen begroting 2015
wilt u de reacties van de andere partijen ook lezen? Klik dan hier.

 

Het was een verademing een begroting te lezen van slechts 72 digitale pagina’s. Het resultaat van een gezamenlijke inspanning in de vorige raadsperiode. Een compliment is op zijn plaats dat er een duidelijk stuk ligt, dat zich beperkt tot hoofdlijnen.

Wij gingen derhalve vol verwachting op zoek naar die hoofdlijnen.

De eerste begroting van een nieuwe verbrede coalitie, deed de PvdA, de partij die nu de hele voltallige oppositie mag vormen, hopen dat er iets van beleid, althans nieuw beleid, zou ontstaan.

De hoofdlijn die wij echter uit de begroting halen is: Er is geen nieuw beleid. Er wordt voort geborduurd op de oude coalitiepunten, iets wat je eigenlijk ook wel kon verwachten op basis van het coalitieakkoord: Dat ging immers alleen maar over de vorm, “ we doen het samen” , en totaal niet over inhoud.

Fantasieloos, oude wijn in oude zakken, dat zijn dan termen die bij je opkomen.

Solide begroting, het sluit allemaal netjes, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Zoals de rijdende rechter het zo mooi kan zeggen: dit is ons oordeel, daar moet U maar iets mee gaan doen!

Wat betreft participatie van onze burgers blijft het ook wat magertjes, het echte loslaten zijn wij niet tegengekomen in de begroting. Wij zijn van plan een motie in te dienen over het beheer in de openbare ruimte die misschien een handvat geeft om daadwerkelijk te laten zien dat wij onze burgers in de gemeente willen laten participeren en beheren.

 

 

Uitgangspunten en keuzes in de begroting 2015

 

Aangezien er niet echt iets nieuws in de begroting staat zijn veel punten die de PvdA vorig jaar heeft meegegeven nog steeds even valide. Ik wil er een aantal opnieuw even uitlichten:

1- Het Burgerbos 

“ Laten we eens terugkijken…

Anderhalf jaar geleden nam de raad ons initiatiefvoorstel unaniem over om een burgerbos te realiseren. Een plaats voor onze burgers en ook bedrijven om een boom te planten als herinnering voor een bijzondere gebeurtenis, een plek om graag te komen, een plaats om te mijmeren…

Wij zagen kans om dit kostenneutraal met behulp van compensatiegronden te doen. Er is nog niet veel van gebakken.”

Dit werd vorig jaar om deze tijd door ons gesteld! Voortgang nul! Wil de portefeuillehouder nu wel een harde toezegging met een realisatietijdstip geven?

2- Duurzaamheid

Vorig jaar was ik nog een beetje enthousiast over de ontplooide initiatieven. In deze begroting zien we weinig terug. Ok, de kern Beesel heeft een groene prijs gekregen, maar hoe nu verder??

Als we alleen maar bomen blijven kappen worden we vanzelf een “ kaalslag-gemeente”. Is het college bereid om ook daadwerkelijk in meer groen in onze gemeente te gaan investeren?

3- Gerealiseerde punten

Er zijn een aantal zaken, ook in deze begroting die gelukkig gerealiseerd of verbeterd worden: de Heerstraat/Kesselseweg en de resultaten van de kerntakendiscussie zoals het loslaten van zelfstandige belastingheffing. Prima zaken, die voortkomen uit initiatieven van de PvdA.

 

Verder willen wij nog bij een aantal paragraaf- en programmapunten stilstaan:

 

Financiële zaken :

Het doet ons deugd dat het structurele incidentele miljoen dat elk jaar over is een plaats heeft gevonden in de begroting. Althans, er wordt naar verwezen: ik lees dat omdat wij steeds zoveel overhouden “ het college het niet opportuun vindt om voorzieningen te verminderen en/of lastenverzwaringen door te voeren.”

Dus wat doen we in deze begroting: wij verhogen de OZB wederom met 4%????

Volledig in strijd met financiële marktontwikkeling waarbij zelfs deflatie in Nederland dreigt. Met deflatie worden producten goedkoper en niet duurder, toch?? En wat doet het college: toch overgaan tot lastenverzwaring. Argument: wij zijn goedkoper dan de ons omringende gemeentes. Wees daar nu gewoon trots op in plaats van meehollen met de meute.

Beesel, gewoon anders toch??

Nee hoor, beleidsmatig niets nieuws doen voor onze burgers, gewoon verschrikkelijk solide blijven, en dus de lasten omhoog.

Wederom een motie als tweemansoppositie hierover indienen is weinig zinvol en op voorhand gedoemd te mislukken, maar de PvdA roept de overige fracties gewoon op in het geweer te komen tegen de verhoging van de OZB en daarmee iets te laten zien aan onze burgers. CDA ,VLP en Beeselse lijst, laat eens zien dat Beesel gewoon echt anders is….

 

Verder is het opvallend dat de risico’s van de decentralisaties niet hebben geleid tot afdekking in het benodigd weerstandsvermogen. De kreet “ we kunnen de risico’s van jeugdzorg en AWBZ niet inschatten, dus nemen we maar geen risico op, is wel erg mager. Verder is het opvallend dat het vooruitkijken naar risico’s zich beperkt tot 2015, daarna zien we wel verder lijkt het.

Al met al hebben we een enorme slag gemaakt met betrekking tot het kwantificeren van risico’s maar is er nog een lange weg te gaan. Onze angst is dat Beesel te lichtvaardig omgaat met de risico’s van de decentralisaties.

Een misschien kleiner, maar toch belangrijk punt gezien de discussies in de afgelopen raadsperiode is de bouw en overdracht van de nieuwe woonwagens (tegenwoordig heten dat chalets…) De portefeuillehouder beloofde plechtig dat het risico voor de gemeente geen 400.000 euro zou zijn, maar slechts 50.000 euro. Woongoed 2000 zou alles overnemen, geen vuiltje aan de lucht dus en de rest van de raad (buiten de PvdA ) ging blind akkoord.

De berichten zijn nu anders, is er opeens wel een groter risico, dat niet in de begroting is opgenomen??

 

 

Ruimtelijke ordening

Molenveld-Zuid, nu genoemd Oppe Brik, is begonnen als een goed plan voor de Gemeente Beesel.

Eindelijk de oude lege fabrieken weg uit de dorpskern. Een klein deel daarvan wordt bewaard als aandenken aan het verleden. In de plaats van deze fabrieken worden o.a. nieuwe woningen gebouwd en er is plaats voor een school (Broekhin). Prima ideeën voor het hart van de gemeente.

 

Op 6 oktober vergaderde de gemeenteraad over dit plan. De PvdA is als enige fractie kritisch op de plannen en diende vanwege de financiële risico’s een motie in om het plan niet door te laten gaan.

 

Er is onderzoek gedaan naar het behoud van het deel van de fabriek dat bewaard zou blijven. Ook is er onderzoek gedaan naar deze plaats als locatie voor een school. Deze onderzoeken pakten niet goed uit. De rest van het plan is dan uiteindelijk vrijwel alleen maar woningbouw.

De PvdA denkt dat met de huidige leegstand van woningen en de wetenschap dat de bevolking vergrijst, de verkoop van de woningen niet gemakkelijk zal gaan of zelfs slecht gaat lopen. In ieder geval zal dit leiden tot onverkoopbare oudere woningen!

 

Verder stoort het de PvdA dat de besluitvorming rond alles wat met de benodigde grond voor dit plan te maken heeft geheim moet blijven. In principe kregen we alleen te horen dat de begroting “rond” is. Dat is toch mooi zou je zeggen. Er bestaat alleen een groot financieel risico als de verkoop van de woningen en bedrijfspanden niet zo gaat als men verwacht of hoopt.

 

Wij denken dat de hoge verwachtingen van het hele plan moeten worden bijgesteld en dat de plannen opnieuw moeten worden bekeken in combinatie met de al genoemde leegstand in de gemeente.

Wat betreft Broekhin kan er worden uitgebreid op de huidige plek (Parklaan).

 

Ook in de gemeentepolitiek worden keuzes gemaakt. Jammer dat er nu zoveel wordt ingezet op het plan Molenveld-Zuid.

 

Verder plaatsen wij kanttekeningen bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Roversheide. de PvdA vindt dat er eerst een goede afweging dient plaats te vinden ten opzichte van de benutting van de bestaande bedrijventerreinen, in onze gemeente maar ook in de regio.

De vraag is of uitbreiding van bedrijventerreinen wel zo gewenst en noodzakelijk is in een toeristische plattelandsgemeente?

 

Tot slot wat betreft RO :

Bij paragraaf F Grondbeleid wordt nog rekening gehouden met een autonome (groei van de) woningbehoefte van circa 50 woningen per jaar voor de gemeente (tot 2020). Dit is niet realistisch meer. Terecht wordt hiernaar een onderzoek ingesteld.

Laat dit onderzoek voldoende breed van opzet zijn om ook, wanneer er onvoldoende autonome groei blijkt te zijn, te komen tot een echte visie op ruimtelijke (her)ordening.

 

 

Kunstbeleid in de openbare ruimte

 

Na het debacle met SKC staat de gemeente er nu alleen voor om kunst in de openbare ruimte vorm te geven, en iets aan cultuur te doen. Hoe gaat het college dit invullen, of gaat Beesel stilzwijgend mee met de Hollandse lijn om niets meer aan cultuur te doen??

 

Tot slot een opmerking over de drie decentralisaties in het maatschappelijk domein.

De PvdA onderschrijft de lijn om deze zaken voortvarend samen met de regio op te pakken. Zoals hiervoor al aangegeven zien wij wel meer financiële risico’s dan het college.

Wij zullen de uitkomsten voor onze burgers nauwgezet volgen, met name voor onze minst draagkrachtige burgers.

 

Fractie Partij van de Arbeid Beesel

 

Bert Holman

Michele Urru

 

 

Fractieondersteuners:

Annie van de Velden

Jan Burggraaf

Cons Boonen

Bert Holman

Bert Holman

Bussereindseweg 18, 5954 CH Beesel Tel: 077-4748172   06-53757133 Beroep ouders: vader: chef confectiebedrijf, moeder: verkoopster Wordt blij van: elke dag opnieuw de prachtige natuur om mij heen in Beesel In de politiek door: ik wil graag het sociaal bewustzijn van de PvdA ook in de plaatselijke politiek uitdragen Morgen invoeren: de nieuwe taken voor de

Meer over Bert Holman