Door Annie van der Velden op 29 januari 2014

Behoud beuken Kesselseweg lastig?

Op 1 september van het vorig jaar is er op verzoek van de PvdA door de heer John van Veghel, erkend Boom Technisch Adviseur, een onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de beuken langs de Kesselseweg ook in het kader van (verkeers-)veiligheid. De heer Van Veghel concludeerde met name dat bijna alle bomen bij gelijkblijvende omstandigheden minimaal een levensverwachting hebben van 20 jaar of meer. Hij stelde zelfs voor, mocht men zijn onderzoek in twijfel trekken, een contra-expertise te laten uitvoeren. Uit het onderzoek van 1 september 2013 bleek overigens ook dat één boom zodanig was aangetast (reuzenzwam) dat het wenselijk was deze onmiddellijk te kappen. Dit heeft de heer Van Veghel in het kader van de zorgplicht ook aan de gemeente Beesel geadviseerd en per brief van 2 september 2013 aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar gemaakt. De betreffende boom is in de maand januari 2014 door de gemeente gekapt; (ruim vier maanden later). Je kunt dus vraagtekens plaatsen bij de wijze waarop de gemeente Beesel met die zorgplicht omgaat. De algemene zorgplicht (betreft het regulier onderhoud en controle), de verhoogde zorgplicht (locaties met verhoogde gevaarzetting – minimaal jaarlijkse controle en onderhoud) en de onderzoeksplicht (indien bij visuele controle een gebrek wordt geconstateerd).

In 2006 is er in opdracht  van de gemeente Beesel door de nationale Bomenbank B.V. een onderzoek gedaan naar de levensverwachting van de beuken en men gaf toen aan dat de laan in vijf jaar zou afsterven. We zijn inmiddels bijna 8 jaar verder en de beuken trotseren nog altijd fier iedere (herfst-)storm. Je kunt dus vraagtekens stellen bij de bevindingen uit het onderzoek van de nationale Bomenbank B.V. van 2006.

Ter verkrijging van het voorbereidingskrediet met betrekking tot de doortrekking (recreatieve) fietsverbinding Hovergelei-Kesselseweg tot aan het veer en naar aanleiding van de vragen die gesteld werden in de commissievergadering van 4 september 2013, ontving de Raad van het college een Raadsinformatiebrief, gedateerd 17 september 2013. Daarin stond letterlijk: “Om de vragen goed te kunnen beantwoorden moeten wij kosten maken. Denk hierbij aan inmetingen voor de grondaankopen en de contra-expertise op het bomenonderzoek.”

Wat schets onze verbazing: de contra-expertise is er nimmer gekomen. Waar is de gemeente bang voor? Eerst doet de portefeuillehouder een toezegging aan de Raad en vervolgens komt hij zijn afspraken niet na. Het antwoord van de wethouder luidt als volgt: “Het onderzoek van de heer Van Veghel is ons inziens correct. Nader onderzoek zal derhalve geen nieuwe feiten opleveren. Wij trekken echter andere conclusies uit de onderzochte feiten”.

Wij moeten ons langzamerhand de vraag stellen: krijgen bomen binnen de gemeente Beesel überhaupt nog een kans om de veteranenleeftijd te bereiken? Met andere woorden: mogen bomen nog oud worden?

De wethouder vindt de onderhoudstoestand van de beuken lastig. Er moet een hoogwerker aan te pas komen en dat is hinderlijk voor de doorstroming van het verkeer op deze weg.

Hieruit mogen wij dus concluderen dat geen enkele boom, dus ook nieuw aan te planten bomen niet, een lange levensverwachting hebben binnen onze gemeente. Jonge bomen worden op termijn immers ook groot en dat is dan weer lastig. Hoe past dit binnen het duurzaamheidbeleid van onze gemeente en was er ook niet sprake van een monumentale bomenlijst?

De beuken langs de Kesselseweg zijn toch beeldbepalend te noemen.

Weegt het kostenaspect van het (extra) onderhoud van bomen niet zwaarder dan de oprechte interesse in bomen?

Mijn stellige overtuiging is  het dat de beuken een beetje in de weg staan voor de aanleg van een nieuw fietspad. De aanleg van een zwevend fietspad met behoud van de beuken behoort zeker tot de mogelijkheden, maar tja dat is weer een beetje lastig. De gemeente kiest wellicht liever voor de gemakkelijke weg: kappen dus.

Dat het allemaal ook anders kan daar zijn heel veel artikelen over geschreven.

Neem bijvoorbeeld de monumentale kastanjeboom op het Malieveld in Den Haag. Deze boom heeft al vele records gebroken en staat zelfs in “The Guinness Book of Records”. In 1997 werd de boom op zeer innovatieve wijze 80 meter verplaatst. Dit was nodig vanwege de aanleg van de Koningstunnel onder de Koekamp. Was dit niet een beetje lastig?

Wat men ook zeker niet uit het oog mag verliezen zijn de nadelige gevolgen die de voorgenomen bomenkap heeft voor de fauna. Het duurt jaren voordat deze zich enigszins hersteld. Ik spreek uit eigen ervaring. Sinds het begin van de rioolwerkzaamheden (fase 1) van het Reuversveld heb ik geen enkele egel of eekhoorn in mijn tuin aangetroffen. Voorheen kwam ik ze dagelijks tegen in mijn achtertuin en werden er zelfs nakomelingen geboren.

Oude bomen kunnen echter prima beheerd worden. Ik wil het college attenderen op het boek “Het beheer van veteraanbomen”. Dit boek is een vertaling (en gedeeltelijke herwerking) van het boek van Helen Read. De auteur is biologe in Burnham Beeches (UK), een domein met honderden 400-500 jaar oude knotbeuken en –eiken in de buurt van Londen. Helen Read heeft in opdracht van het Ancient Tree Forum alle beschikbare informatie over het beheer van deze oude bomen gedocumenteerd en gebundeld. In dit boek ligt de nadruk op de waarde die oude bomen hebben vanuit historisch, maar vooral vanuit ecologisch oogpunt.

Gelukkig zijn er ook in ons land gemeenten waarbij dit bewustzijn steeds groter wordt.

Hopelijk hoort de gemeente Beesel hier ook bij.

 

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden