Door Annie van der Velden op 16 december 2014

Bomen in De Bercken worden gekapt. 2 bomen gespaard. Raad verwerpt motie.

De bomen in De Bercken worden de winter gekapt. De gehouden petitie om een aantal beeldbepalende bomen te sparen, leverde 172 handtekeningen op. Na die petitie heeft de wethouder besloten WELGETELD 2 BOMEN !!IMG_1138 te willen sparen (van de ruim 250 te kappen bomen). We hebben in de raadsvergadering van 15-12-2014 nog een ultieme poging gedaan om enkele beeldbepalende bomen te behoeden voor de voorgenomen kap. Helaas werd de motie (met 13 tegen 2 stemmen) verworpen. We kregen geen enkele andere fractie met ons mee.
De Beeselse Lijst (Marcel Roelofs) wilde wel van de wethouder weten wat het formaat van de nieuwe aanplant zou zijn (stamdikte van de boom etcetera). De wethouder gaf duidelijk te kennen dat het hierbij om zeer jonge aanplant (denk aan bosplantsoen) gaat, anders moet de Raad “de beurs” trekken en moet er geld bij.
Het VLP wilde nog van de wethouder weten of de initiatiefnemers van de petitie tevreden waren over het veldbezoek. Volgens de beleving van de wethouder was er toch sprake van een win-winsituatie. Wij hadden immers achteraf gezamenlijk een kop koffie gedronken. Hij erkende in de vergadering van vanavond dat dit zijn beleving was en dat hij dit wellicht verkeerd had ingeschat.

Onderstaande motie bomenzorg werd met 13 tegen 2 stemmen verworpen.

Dd 15-12-2014

De gemeenteraad van Beesel,

In vergadering bijeen op 15 december 2014, bij de behandeling van ingekomen stukken;

 

Constaterende dat:

 • Er binnenkort geplande werkzaamheden starten in de bossen van de gemeente Beesel , ter plaatse bekend als “De Bercken”,
 • Hierover vragen zijn gesteld en het College hier uitgebreid op heeft geantwoord
 • Daarbij is aangegeven dat de houtopbrengst geen doorslaggevende rol heeft bij de werkzaamheden
 • Er vooral een ecologische grondslag is
 • Het kappen van bomen vanuit optiek van beeldbepalende en recreatieve waarde door het college als een opinievraag wordt gezien

Overwegende dat:

 • Door burgers er middels een petitie er een geuite behoefte is aan behoud van bomen in het betreffende gebied
 • Deze opinie en waardering dient te worden mee gewogen
 • Het ecologische plan bij het behoud van één/derde van het aantal beoogd te kappen bomen niet in belangrijke mate wordt te niet gedaan
 • Een tussenoplossing derhalve wenselijk is

Spreekt uit dat:

 • Het college wordt verzocht het beoogd en reeds gemerkt aantal te kappen bomen terug te brengen tot twee/derde, waarbij met name de beeldbepalende bomen worden ontzien
 • Voort te gaan met het ecologisch natuurbeheer

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens de PvdA-fractie

Bert Holman,

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden