Door Redacteur op 27 augustus 2013

Burgerbosje komt er wellicht toch nog

In de raadsvergadering van 30 september 2013 komt het voorstel voor het burgerbos aan de orde. Het initiatief van oud-PvdA-raadslid Twan van Hagen van januari 2012 krijgt wellicht een vervolg. Vrijwilligers worden gezocht. Lees hieronder het volledige voorstel.

 

 

Aan: de gemeenteraadVergadering: 30   september 2013

 

Agendapunt:

 

Onderwerp: Uitwerking initiatiefvoorstel   “Burgerbos”.

 

STATUS

Commissie en Raad

Besluit nemen tot het instemmen met de voorgestelde uitwerking van het   initiatiefvoorstel voor de realisatie van een burgerbos. 

1. Aanleiding

In januari 2012 heeft de PvdA een initiatiefvoorstel ingediend voor het laten opstellen van een bomenplan. Deel van dit initiatiefvoorstel is het plan om een zogenaamd “burgerbos” aan te leggen. Met een burgerbos wordt een plaats bedoeld waar burgers en bedrijven bomen en heesters kunnen planten. Aanleiding van de aanplant kan zijn maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheidsoverwegingen, maar ook gebeurtenissen zoals geboorte van een kind of een sterfgeval of een andere reden. De plek moet een plaats van en voor burgers worden.

2. Uitgangssituatie en doelstelling

Het initiatiefvoorstel stelt de volgende randvoorwaarden aan de uitwerking van het burgerbos:

1. Het burgerbos moet kunnen uitgroeien tot een bos van minimaal circa 1 ha maar liefst groter.

2. Het perceel wordt beschikbaar gesteld door de gemeente.

3. Het perceel moet dicht bij de woonomgeving liggen.

4. Aanplant moet geschieden met inheemse soorten de gemeente stelt hiervoor de randvoorwaarden.

4. Het initiatief moet worden gedragen door de burgers, het moet een plek van en voor de burgers worden. Ambtelijke inzet moet minimaal zijn.

5. Het plan wordt uitgewerkt door ons college en moet kostenneutraal verlopen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

Ons college onderschrijft het uitgangspunt van het inititatiefvoorstel dat de uitvoering van het burgerbos door de burgers gedragen moet worden. Het moet een project zijn voor en van de burgers. Wij willen het beheer en de uitvoering ervan daarom geheel in handen geven van een groepje burgers. De gemeente hoeft er verder geen bemoeienis mee te hebben. Er zijn tot nu toe geen gegadigden gevonden die het beheer van het burgerbos op zich willen nemen (zie ook risico’s). Ambtelijk is het IKL en de plaatselijke afdeling van het IVN benaderd. Deze organisaties hebben aangegeven dit niet op zich te willen nemen.

4. Toelichting

We hebben onderzocht welke percelen geschikt zijn voor de aanleg van een burgerbos. Er zijn slechts enkele percelen bij de gemeente in eigendom die aan de door uw raad gestelde criteria voldoen en op korte termijn beschikbaar zijn. Onze eerste keuze was gevallen op een perceel nabij het kerkhof aan de Oude Molenweg of het oude hondsterrein aan de Berkenweg. Het oude Hondsterrein aan de Berkenweg is ongeschikt omdat dit een oude zandwinning betreft.  De bodem ter plaatse is hierdoor te onvruchtbaar voor het aanplanten van bomen. Bovendien willen we het speelterrein ter plaatse niet opofferen. Het perceel aan de Oude Molenweg is ongeschikt vanwege de hoge archeologische verwachtingswaarde en de hieraan verbonden kosten. Er heeft een archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek is vervolgonderzoek nodig, voordat over het perceel een besluit kan worden genomen. Het vervolgonderzoek (graven van proefsleuven) kost ongeveer € 10.000. De mogelijke uitkomst is dan ook nog dat het perceel ongeschikt is vanwege de aanwezige archeologie. De kosten voor dit perceel zijn daarom zo hoog dat het niet mogelijk is het burgerbs op dit perceel budgetneutraal terealiseren. Ons college is van mening, dat we een perceel moeten gebruiken dat een lage archeologische verwachtingswaarde heeft.

Het perceel dat de door uw raad gestelde eisen het meest benadert en een lage archeologische verwachtingswaarde heeft,  is het perceel sectie K nummer 2357 (gedeeltelijk, zie situatieschets). Het perceelsgedeelte dat wij hiervoor hebben voorzien ligt langs de Rijksweg 73 aan de Broekweg (nabij het viaduct Bergerhofweg). Het perceel is eigendom van de gemeente en vanuit de bebouwde kom via de Bergerhofweg goed te bereiken. Het perceelsgedeelte dat wij op korte termijn vrij kunnen maken heeft een oppervlakte van 0.76.00 ha. Dit is iets kleiner dan de door uw raad aangegeven minimale maat. Het perceelsgedeelte is nu nog verpacht. Wij kunnen deze verpachting per 1 november 2013 beëindigen. Het overige deel van het perceel is regulier verpacht en alleen met grote kosten  pachtvrij te maken.

Aan de rand van het perceelsgedeelte staat al een strook houtgewas bestaande uit bomen en struiken. Dit perceel heeft de bestemming agrarisch in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Het heeft daar de aanduiding landschappelijke openheid. Aangezien het perceel ligt tussen de Rijksweg 73 en een strook houtgewas ligt, is de landschappelijke openheid ter plaatse echter niet in het geding. Het perceelsgedeelte dat wij in gedachte hebben is naar ons oordeel daarom geschikt voor de aanleg van het burgerbos.

 

FinancieelDe grond is nu verpacht. De gemeente ontvangt jaarlijks € 740 minder   pacht als het perceel wordt vrijgemaakt voor de aanleg van een burgerbos. De   waarde van de grond is gerelateerd aan het gebruik en de bestemming als   landbouwgrond. Indien het perceel als bos is aangeplant ligt de waarde   aanzienlijk lager. De waarde van bosgrond ligt per m2 gemiddeld € 3 tot € 4   lager dan voor landbouwgrond.  De   aanleg van een burgerbos op het perceel betekent dus een waardevermindering   tussen € 22.800 tot € 30.400. Het project is voor het overige kostenneutraal   indien plantmateriaaal en overige te maken kosten voor rekening komen van   burgers of partijen die het burgerbos verder uitvoeren.
JuridischHet perceel heeft de bestemming agrarisch in het nieuwe   bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast geldt de aanduiding landschappelijke   openheid. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied eist geen aanlegvergunning   voor het aanplanten van bos. Het perceel is pas per 1 november 2013   pachtvrij. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is dan van kracht. Aangezien   het burgerbos pas wordt uitgevoerd  als   het nieuwe bestemmingsplan van kracht is, is geen aanlegvergunning nodig.
Risico’sHet burgerbos is bij uitstek een initiatief dat draagvlak moet hebben   binnen de gemeenschap. Dit moet tot uitdrukking komen in een groep   vrijwilligers die het beheer en onderhoud van het burgerbos op zich neemt.   Het project loopt het risico, dat er géén vrijwilligers worden gevonden om   het burgerbos te beheren en te onderhouden. Wij zijn van mening, dat de   gemeente het initiatief niet moet uitvoeren als er geen vrijwilligers worden   gevonden om het project van de grond te krijgen. In het kader van de lopende   kerntakendiscussie is te beargumenteren dat de aanleg c.q. het onderhoud van   een burgerbos niet tot de kerntaken van de gemeente hoort.We moeten volgens het initiatiefvoorstel als randvoorwaarde stellen,   dat er alleen inheemse soorten mogen worden aangeplant. Aangezien we de   uitvoering geheel aan de betrokken burgers overlaten hebben we geen controle   op de aanplant. Daarmee lopen we het risico, dat er ook niet inheemse   boomsoorten of invasieve soorten geplant worden die zich uitzaaien naar de
omgeving. 

Het zal een aantal jaren duren voordat er een echt bos kan ontstaan.   Hierdoor zal het perceel mogelijk verwilderen voor die delen die niet zijn   aangeplant. Hierdoor kan ook overlast ontstaan voor de aangrenzende   agrariërs. Die zullen dan klachten indienen bij de gemeente. De gemeente   loopt het risico dat zij dan voor haar rekening werkzaamheden moet uitvoeren,   wanneer achteraf blijkt dat de vrijwilligers hiertoe niet in staat zijn.

 

 5. Toekomstvisie

Gemeente samen met inwonersAls het lukt om vrijwilligers enthousiast te maken en aan te trekken   voor het beheer van het burgerbos wordt het een project geheel van en voor   burgers.

 6. Voorstel

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met:

1. beheer en onderhoud van het burgerbos geheel onder te brengen bij vrijwilligers

2. een oproep te doen voor vrijwilligersn via website van de gemeente en  ’t Gazetje en tevens de kernoverleggen hiervoor te benaderen.

3. wanneer vrijwilligers kunnen worden aangetrokken het perceelsgedeelte Knummer 2357 pachtvrij te maken

4. dit perceelsgedeelte dan ter beschikking stellen voor de aanleg van een burgerbos met inheemse soorten

5. afzien van het project burgerbos wanneer er geen of onvoldoende vrijwilligers zijn voor de aanleg en het beheer.

Reuver, 12 augustus 2013

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,burgemeester,
R.R.M. HalffmanP. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van

griffier,voorzitter,
E. Apeldoorn-FeijtsP. Dassen-Housen

Meegezonden:

– Initiatiefvoorstel 23 januari 2012 PvdA Bomenplan en Burgerbos

– Brief Burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad inzake voortgang burgerbos

– Beantwoording vragen door Burgemeester en wethouders aan de PvdA id.d. 9-12-2012 inzake voortgang burgerbos

– Situatietekening/luchtfoto burgerbos perceel sectie K nummer 2357

– Planlijst burgerbos gemeente Beesel

Redacteur

Redacteur

De secretaris is tevens redacteur.

Meer over Redacteur