Door Bert Holman op 6 november 2014

Motie stimulering participatie in de buurt

 

Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de PvdA een motie (wijzigingsvoorstel) ingediend met als doel een bedrag van € 25.000,00 aan ieder kernoverleg te geven ter stimulering van de participatie (motie participatie in de openbare ruimte)

 

De Raad van de gemeente Beesel, bijeen op 6 november 2014,

gezien de programmabegroting 2015 met de daarbij behorende kadernota’s

Constaterende dat:

 • Participatie van burgers gevraagd wordt in de niet raadspreferente programma’s leefomgeving
 • Deze vorm van participatie feitelijk alleen maar bezuinigingen zijn.
 • Dat het schoonhouden van stoepjes en ruimen van zwerfafval voor ouderen wel eens lastig te realiseren zal zijn.
 • Loslaten niet echt gepaard gaat met lokale budgetten die toegekend worden.

Overwegende dat: 

 • Het college burgerparticipatie toejuicht en dit een raadspreferent punt is.
 • De leefomgeving in de wijk bij uitstek geschikt is om te experimenteren met meer eigen verantwoordelijkheid van burgers zonder overheidsbemoeienis.
 • Het toekennen van een lokaal leefomgevingsbudget een middel is om snel resultaat te kunnen boeken.
 • Uit een dergelijk budget ook bijvoorbeeld een inzet van lokale mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ( denk aan de participatiewet, WAA etc) deels bekostigd kan worden om ouderen te ontzien.
 • Toezicht op de besteding van een dergelijk budget goed achteraf verantwoord moet worden, en dat zo’n toezicht in overleg met de gemeente uitgewerkt moet worden.

Besluit dat:

 • Een eenmalig experimenteel budget van in totaal 75.000 euro aan de drie kernoverleggen beschikbaar wordt gesteld.( derhalve in principe 25.000 euro per kernoverleg)
 • Dit budget dient aangewend te worden voor verbetering, verfraaiing en onderhoud van de openbare ruimte.
 • Het college het toezicht in de besteding van de gelden in principe achteraf beoordeeld, waarbij de criteria van beoordeling in overleg met de kernoverleggen worden opgesteld, gericht op concreet meetbare resultaten.
 • Na een jaar het college een evaluatie aan de raad van dit participatietraject voorlegt, waarin nadrukkelijk kosten en opbrengsten (bijvoorbeeld in de vorm van arbeidsparticipatie) in beeld gebracht worden, om gezamenlijk verder te besluiten over een eventueel vervolg.
 • De kosten van dit experiment eenmalig ten laste komen van het resultaat op de jaarrekening.
 • en gaat over tot de orde van de dag.
 • Namens de fractie van de PvdA,Michele Urru en Bert Holman
Bert Holman

Bert Holman

Bussereindseweg 18, 5954 CH Beesel Tel: 077-4748172   06-53757133 Beroep ouders: vader: chef confectiebedrijf, moeder: verkoopster Wordt blij van: elke dag opnieuw de prachtige natuur om mij heen in Beesel In de politiek door: ik wil graag het sociaal bewustzijn van de PvdA ook in de plaatselijke politiek uitdragen Morgen invoeren: de nieuwe taken voor de

Meer over Bert Holman