Door Bert Holman op 12 oktober 2014

Oppe Brik, reden tot bezorgdheid

Molenveld-Zuid, nu genoemd Oppe Brik, is begonnen als een goed plan voor de gemeente Beesel. Sanering van een industriegebied, energie-neutrale woningen, behoud van erfgoed, een mooie schoollocatie. Prima ideeën voor het hart van de gemeente.

Met een motie in de raadsvergadering van 6 oktober heeft de fractie van de PvdA willen aangegeven dat er wel erg grote druk wordt uitgeoefend om deze prestigieuze plannen door te kunnen laten gaan. Wat ons betreft wordt er volledig voorbij gegaan aan de risico’s die een dergelijk plan in de huidige tijd met zich meebrengt. Een herbezinning ligt voor de hand.

Wat is er de laatste maanden gebeurd? De haalbaarheidsonderzoeken voor het behoud van de fabriek en Molenveld-Zuid als schoollocatie pakten niet goed uit. Wat er resteert is (geen goedkope) woningbouw. Maar er is volop leegstand en de demografische ontwikkelingen voor de gemeente gaan niet goed uitpakken. Deze cijfers zijn bekend.

Wij vinden het nu ook een grote handicap dat rondom de grondexploitatie geheimhouding is opgelegd. De uitkomst daarvan is dat de exploitatie “rond” is en eindigt op € 0. Wat zou er dan nog misgaan? Dat komt de komende jaren dus wel terug, als er vertraging komt in de uitvoering van de plannen.

Het is hoog tijd dat de hoge verwachtingen van Molenveld-Zuid worden bijgesteld en ook de leegstand in de kern van Reuver wordt meegenomen in de plannen. BC Broekhin moet snel kunnen uitbreiden aan de Parklaan.

Ook in de gemeentepolitiek worden keuzes gemaakt. Jammer nu dat er zoveel wordt ingezet op Molenveld-Zuid.

VLP/CDA/Beeselse Lijst: dat had beter gekund.

Gemeente Beesel: blijf groen, blijf sociaal en blijf verstandig.

 

De ingediende motie:

Motie bestemmingsplan molenveld zuid

De Raad van de gemeente Beesel, bijeen op 6 oktober 2014,

gezien raadsvoorstel 17 Vaststelling bestemmingsplan Molenveld-Zuid

Constaterende dat:

  • Haalbaarheidsonderzoeken[1] t.a.v. locatie school (SOML[2]) en behoud erfgoed (BOEI) negatief zijn
  • Masterplan[3] een deel van het maatschappelijk draagvlak verliest en dus in hoofdlijnen niet meer uitvoerbaar is
  • Alleen (energie neutrale) nieuwbouw van (bedrijfs)woningen resteren

 Overwegende dat:

  • Woningmarkt nog steeds stagneert bij een groot aanbod en weinig koopkrachtige vraag[4]
  • Groeicijfers periode 2010-2020 inmiddels als achterhaald worden beschouwd en ernstig rekening gehouden moet worden met stagnatie of zelfs daling van de bevolking[5]
  • Regionale partners (zorginstellingen, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars) vragen met nieuwe situatie rekening te houden en oog te hebben voor de waarde, kwaliteit en eventuele herbestemming van bestaand vastgoed[6].
  • Prioriteit van de ontwikkeling, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de dorpskern Reuver een breed belang dient

Besluit dat:

  • Vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan[7] nu, voor de periode 2014-2020, niet in het algemeen belang is voor de gemeente Beesel
  • Het masterplan aan te passen en uit te breiden met het kerngebied van Reuver en de schoollocatie aan de Parklaan.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PvdA,

Bert Holman en Michele Urru

[1] Presentaties van dhr Drost en dhr Smolenaars dd 4-9-2014

[2] School behoeft wel uitbreiding op korte termijn maar wil één locatie in Reuver (mededeling 4-9-2014)

[3] Gereed gekomen in juni 2012

[4] Zie Funda en observaties van verkoop- en te huurborden

[5] Woningmarkt onderzoek Atrivé gepresenteerd 27-8-2014

[6] Statements in kader ontwikkeling Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg van de organisaties dd 27-8-2014

[7] Ontwerp dateert van 27-3-2014 (start termijn van ter inzage)

 

 

Bert Holman

Bert Holman

Bussereindseweg 18, 5954 CH Beesel Tel: 077-4748172   06-53757133 Beroep ouders: vader: chef confectiebedrijf, moeder: verkoopster Wordt blij van: elke dag opnieuw de prachtige natuur om mij heen in Beesel In de politiek door: ik wil graag het sociaal bewustzijn van de PvdA ook in de plaatselijke politiek uitdragen Morgen invoeren: de nieuwe taken voor de

Meer over Bert Holman