Door Gemmie Derksen op 22 februari 2014

Ziekmakende flexdrempels tijdelijk weg – Bewoners niet gerust.

De PvdA heeft gepleit voor definitieve verwijdering van de ziekmakende flexdrempels. Alleen de VVD steunde dit voorstel, dus was er geen meerderheid voor. VLP, CDA en Beeselse Lijst kozen voor een tijdelijk verwijdering tot na de verkiezingen. Geen voorbeeld van een krachtdadig beleid. Lees hieronder het verhaal van de PvdA:    

 Reactie op raadsvoorstel n.a.v. de evaluatie Heerstraat Kesselseweg.

De PvdA heeft bij de vaststelling van het besluit inrichting Heerstraat, Kesselseweg in juni 2012 tegen het raadsvoorstel gestemd, vanwege de plannen voor de flexdrempels.

De raad beslist en we hebben ons bij de meerderheid neer te leggen.

Maar door de aanhoudende grote overlast en de slechte communicatie sinds de herinrichting hebben we als PvdA ons verdiept in het dossier en de vele klachten.

Door het aan de orde stellen van het onderwerp door de PvdA, middels o.a. art 44 vraag en de vele andere vervolgvragen staat het onderwerp overlast flexdrempels vanaf de zomer 2013 op de raadsagenda en is de evaluatie onder druk naar voren gehaald.

Uitermate teleurstellend was de procedure van de evaluatie, het tijdig beschikbaar hebben van gegeven, de juiste meetgegevens hebben, snel antwoorden op vragen krijgen, deskundige advisering van derden enz…

We moesten begin januari zelfs uit de krant lezen wat de reactie van het college op het evaluatierapport was en wat bleek dat was weer verkeerde informatie van een intern stuk op een externe lijst. Kortom slechte communicatie die alleen maar voor nog meer onrust heeft gezorgd.

 

Het college kiest nu middels dit raadsvoorstel voor de optie om tijdelijk de flexdrempel te vervangen door een vlakke plaat voor de duur van 6 maanden en na monitoring van het rijgedrag in die periode zal er een afsluitend voorstel komen.

 

De PvdA vindt dat absoluut geen goed voorstel om meerdere redenen.

 

Allereerst het afsluiten met een tijdelijke plaat is een slecht, maar vooral een onvoldragen voorstel, want zoals in de brief van de wethouder dd. 13 febr j.l. te lezen is, is er geen garantie dat er geen nadelige gevolgen zijn bij het plaatsen van een vlakke plaat. De leverancier heeft geen ervaringen. Het nieuwe systeem is er pas een maand. Zand in de bak zoals de VLP voorstelde, wordt afgeraden. Wat dan wel : opvullen met steenwol of iets dergelijks, dat getuigt niet van vakkennis.

Dat er geluid wordt geproduceerd op een vlakke plaat, kan iedereen met een beetje gezond verstand zich voorstellen en dat blijkt ook uit de reactie van bureau Jantril,  Expert trillingsmetingen

Dit bureau heeft de bewoners ondersteund en ze geven aan op de laatste onderzoeksgegevens:

‘Het vervangen van een Flexdrempel door een rechte plaat is ons naar onze mening geen oplossing. De aanstoot wordt hiermee niet anders. Trillingsniveaus zullen naar verwachting niet lager zijn

 

Verder zijn wij uitermate bezorgd dat na de monitoring blijkt dat de verkeerssituatie is verslechterd en dan worden de flexdrempels weer terug geplaatst over 6 maanden!

Is dat wat de andere fracties ook willen? En doen we dat de aanwonenden weer aan?

 

Uit de verschillende rapporten blijkt dat de subjectieve waarnemingen van de aanwonenden wel degelijk reëel zijn. De aanwonenden zijn geconfronteerd met flinke overlast op de meest onmogelijke tijden. De overlast  blijkt ook uit de rapporten van de metingen. De bewoners zijn niet zomaar aan het zeuren.

Wie van de andere fracties heeft nog oor voor de bewoners? Of zitten er verkiezingsdopjes in de oren en wil men alleen horen wat in het eigen straatje uitkomt.

Burgerparticipatie betekent toch iets?

 

Waar we dus als PvdA ook vraagtekens bij zetten is de koppeling van oorzaak aan gevolg. De keuze voor verkeersveiligheid en/of woongenot?

Er wordt in het raadsvoorstel niets gezegd over aanvullende maatregelen voor het te hard rijden. Er werd hard gereden en er wordt nog steeds hard gereden. Bij de drempels weliswaar een beetje minder hard, maar over de hele linie wordt er nog steeds te hard gereden.

Tijdens de opiniërende raadsvergadering is het idee geopperd om een digitale flitscontrole neer te zetten. Dit zou een oplossing kunnen zijn om hardrijders aan te pakken, want dat is wat we willen, er moet minder hard gereden worden op met name de Heerstraat.

Het plaatsen van de digitale flitspaal blijkt een ingewikkeld procedure te zijn en dus niet geschikt om nu als alternatief op te nemen.

We roepen het college echter wel op om een adequate oplossing te vinden voor het hard rijden.

Geef daarbij ook duidelijk aan over wat voor soort weg we spreken.

Is het een weg met voornamelijk doorstroomfuncties, dan kunnen niet alle snelheidsremmende maatregelen worden genomen. Daar moeten vooral goede vakmensen voor worden ingehuurd om dit uit te zoeken.

 

Van de VVD en de Beeselse lijst weten we dat ze de flexdrempels ook niet willen en dat beide fracties zich ook zorgen maken over snelheidsremmende maatregelen. En de BL in het bijzonder op de effecten die de maatregelen bv ook weer op de druk van vrachtverkeer op de doorgaande wegen in kerkdorp Beesel hebben.

Het CDA heeft eerder aangegeven voor het definitief verwijderen van de flexdrempels te zijn en dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen. Ik hoop dat ze bij dit standpunt blijven en dus voor optie b Definitief verwijderen van de flexdrempels met handhaving van de wegversmalling kiezen.

De VLP die zich altijd zo sterk maakt voor samen met burgers heeft bij dit dossier een onbegrijpelijk standpunt.  Waar is jullie inlevingsvermogen in wat burgers echt raakt?

 

 

De PvdA dient daarom een amendement:

 

 

Amendement

 

 

De Raad van de gemeente Beesel, bijeen op 17 februari 2014,

gezien het raadsvoorstel evaluatie Heerstraat/ Kesselseweg

 

 

Constaterende dat:

 • De      raad gevraagd wordt een keuze te maken uit een 3-tal opties die door het      college zijn aangegeven.
 • Het      college aangeeft voor om voor optie c te kiezen voor een duur van 6      maanden en dan na monitoring van rijgedrag en met in achtneming van de      resultaten van de bewoners en de beleving van de aanwonenden in het 3de      kwartaal van 2014 met een afsluitend voorstel komen.
 • Constaterende      dat zowel de subjectieve beleving van de aanwonenden de resultaten uit de      diverse onderzoeken evenals de conclusies van de evaluaties laten zien dat      er veel overlast wordt veroorzaakt door de flexdrempels.
 • Geen      garantie is afgegeven dat de vlakke plaat voldoet aan de eis om de situatie      van geluid en trillingen te verbeteren.
 • Te      voorspellen is dat het rijgedrag niet verbeteren zal, als er alleen een      vlakke plaat wordt gelegd.
 • Er      geen aanvullende maatregelen worden voorgesteld om het rijgedrag te      verbeteren.
 • De      aanwonenden weer een half jaar in onzekerheid moeten leven of ze      uiteindelijk verlost worden van de overlastgevende flexdrempels.

 

 

Overwegende dat:

 • De wethouder verkeer vandaag zijn      laatste vergadering heeft en dat het probleem van de flexdrempels      Heerstraat Kesselseweg een definitieve oplossing vraagt. Deze kwestie mag      niet over de schutting worden gegooid van de nieuwe coalitie.
 • De evaluatie Heerstraat/      Kesselweg een tweetal fikse problemen behelst.

Overlast flexdrempels en te hard rijden op voornamelijk de Heerstraat.

 

 

Besluit dat:

 • Gekozen      wordt voor optie b, waarbij de flexdrempels definitief verwijderd worden      en de wegversmallingen gehandhaafd blijven.
 • Via een participatie-overleg      oplossingen gezocht worden voor de problematiek van de snelheid en er dus werk wordt gemaakt van goede      snelheidsremmende maatregelen voor met name de Heerstraat.
 • Het streven moet zijn dat op de      Heerstraat de snelheid binnen de perken blijft en de verdeling van het      verkeer tussen Beesel en Reuver gelijk blijft.
 • Bij het uitwerken van de      inrichting Nieuwstraat, Bussereindseweg beide wegen  maatregelen worden genomen om de snelheid      te beperken en de doorstroming gelijk en goed te houden.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van de PvdA,

Bert Holman

Gemmie Derksen

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemmie Derksen

Gemmie Derksen

Hoendercamp 38, 3953 DC Reuver Tel: 077-4744538   06-19491907   Beroep ouders: Mijn vader was vroeger kleermaker in Reuver. Mijn moeder was heel veelzijdig maar o.a. ook bejaardenverzorgster Wordt blij van: Kinderen die nog onbevangen  de wereld inkijken. In de politiek door: De overtuiging dat als je iets wilt veranderen je mee moet gaan praten en

Meer over Gemmie Derksen