Door Annie van der Velden op 6 januari 2015

Zorg in de buurt

WMO 2015: waar kan ik terecht – op wie kan ik terugvallen?

Gisteravond heeft Hans Spekman bij Jinek onze website gelanceerd over de langdurige zorg: www.pvda.nl/zorgindebuurt .  Op de website staat beschreven wat er sinds 1 januari is veranderd op het gebied van de langdurige zorg. Ook worden algemene voorbeelden besproken waar deze zorg in de buurt mooie resultaten oplevert en kunnen betrokkenen reacties geven.

In de maand december van het vorig jaar bezocht ik (Annie van der Velden) enkele informatiebijeenkomsten in het kader van de WMO 2015. Wat bij mij is blijven hangen: de matige opkomst van de doelgroep en de bezorgdheid en machteloosheid onder de aanwezige mensen die onder de WMO en AWBZ-regeling vielen. De AWBZ is inmiddels per 1 januari 2015 komen te vervallen en taken zoals bijvoorbeeld dagbesteding, ondersteuning bij zelfredzaamheid (o.a. huishoudelijke hulp), beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis, ondersteuning van mantelzorgers en cliëntondersteuning voor preventieve zorg zijn overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en liggen dus nu op het bord van de gemeente.

Wat gaat er fout in de communicatie tussen gemeente en belanghebbenden? Kennelijk, gelet op de geringe opkomst tijdens de informatiebijeenkomsten, is een artikel in ’t Gazetje, publicatie op de gemeentelijke website en het verstrekken van een brochure niet afdoende. Dit baart mij grote zorgen, zeker als ik denk aan die mensen die straks wellicht buiten de boot dreigen te vallen. Hoe bereik je de dementerende oudere zonder netwerk?

Vorig jaar hield de belangenorganisatie voor senioren ANBO onder elf duizend 50-plussers een enquête onder de titel: “Eigen regie en zelfredzaamheid”. Onder de ondervraagden vond 65% dat zelfredzaam zijn betekent dat je niet afhankelijk bent van anderen. Ook tijdens mijn bezoeken aan de WMO-informatiebijeenkomsten in onze gemeente ving ik dit geluid onder de senioren op. De overheid wil echter dat mensen zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen nemen als ze ziek worden en hulp nodig hebben. Voor die hulp moet dan allereerst het eigen netwerk worden aangesproken. Maar wat als je niemand hebt om op terug te vallen? Waar kun je dan terecht? Uit het ANBO-onderzoek bleek dat bijna een kwart van de senioren dacht niet te kunnen rekenen op hulp van familie, vrienden of kennissen. Uit het onderzoek bleek voorts dat 70% van de mensen die aangaven niet te weten op wie ze zouden kunnen terugvallen een mbo-opleiding of lager had. En zou dat in de gemeente Beesel dan anders zijn, vraag ik mij af. Het is uiterst belangrijk dat deze mensen niet tussen wal en schip vallen, maar goede en betaalbare zorg van de gemeente krijgen als dit nodig is.

De PvdA Beesel-Reuver heeft gelukkig een Ombudsteam dat zich hiervoor de komende tijd sterk maakt.

Van hoger opgeleiden is de verwachting dat ze beter hun weg vinden in het woud van de nieuwe wetten en regels. Ook daar kun je vraagtekens bij stellen. Na afloop van mijn bezoek aan de informatiebijeenkomst in De Paersstjal in Offenbeek sprak ik met een mantelzorger met 2 afgeronde HBO-opleidingen. Zelfs hij was het spoor een beetje bijster. Kon zijn schoonmoeder nog wel kiezen tussen een PGB en zorg in natura? Wat gaat er precies veranderen als op 1 januari 2016 de indicatie voor verpleging en verzorging uit de AWBZ vervalt? Waar en bij wie kon hij dan terecht?

Voor mensen met een PGB verandert er vanaf 1 januari van dit jaar wel het een en ander. Zo wordt vanaf 2015 het budget niet meer rechtstreeks naar de eigen bankrekening overgemaakt, maar beheert de Sociale Verzekeringsbank het geld en betaalt zij namens de gemeente de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Ook zijn de voorwaarden aangescherpt om voor een PGB in aanmerking te komen. En zo zijn er meer veranderingen.

De algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is afgeschaft. Indien u hier in 2013 recht op had, heeft het CAK de Wtcg eind 2014 aan u uitbetaald. Het gemis van de Wtcg betekent voor veel mensen een financiële aderlating. Chronisch zieken en gehandicapten kunnen door de gemeente (deels) nog worden gecompenseerd, mits hun inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. De premies voor de zorg en de eigen bijdrage stijgen. Niet iedereen weet dat je deze kosten enigszins kunt drukken als je je aansluit bij een zorgcollectief. De noodzaak van een zorgvuldige informatieverstrekking aan belanghebbenden is urgenter dan ooit.

De PvdA Beesel-Reuver is zich hiervan bewust en wil helpen waar het kan. Hier vindt u de sheets van de informatiebijeenkomst.

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden