1. Beesel is een sociale gemeente

 

Beesel als sociale gemeente

Een sociale gemeente betekent voor ons een gemeente waarin iedereen een plaats heeft, mee kan en mag doen en een bijdrage levert aan de gemeenschap.

In het sociale domein verandert er veel, vooral op het gebied van de WMO en de jeugdzorg. Deze decentralisaties vragen veel van de gemeente. Wij denken hierbij in mogelijkheden en kansen. Eén van die kansen die wij willen grijpen is dat de gemeente een verbindende rol kan spelen, waarin zorgvrager en -verlener op een passende manier aan elkaar gekoppeld worden. Want er zijn in onze gemeente genoeg goede zorgverleners: professioneel, vrijwillig of als mantelzorger. Wij vragen van de gemeente om haar kwaliteiten in te zetten zodat hulpvraag en -aanbod elkaar vinden. We vragen van de burgers om mee te blijven denken en doen. We maken hierbij gebruik van het kapitaal dat al aanwezig is en dat, door er zorgvuldig naar te kijken, optimaal gebruikt wordt. Zo zijn we een sociale, samenredzame gemeente.

De PvdA vindt de zorgplicht vanuit de gemeente jegens haar inwoners van uiterst belang. Er zijn mensen die afhankelijk zijn van zorg en zelf niet in staat zijn om iets bij te dragen of geen gebruik kunnen maken van een sociaal netwerk. Dus: samen waar kan en ondersteunen waar nodig!

Doelen die we in 2018 bereikt willen hebben:

Armoedebestrijding
Armoedebestrijding is geen liefdadigheid maar sociale rechtvaardigheid. In de strijd tegen de armoede pleiten wij ervoor om de drempel voor het toekennen van de langdurigheidstoeslag  bijstandsgerechtigden te verhogen van 110% naar 120% van het bijstandsniveau. Zeker voor gezinnen met kinderen doen wij nadrukkelijk een beroep op de zorgplicht van onze gemeente.

Momenteel bezuinigt het Rijk op allerlei toeslagen. Onder andere Woongoed 2-Duizend krijgt te maken met de ‘verhuurdersheffing’. Dit heeft pijnlijke consequenties voor huurders en het treft met name mensen die de eindjes nauwelijks nog aan elkaar kunnen knopen. Dus willen wij de gemeentelijke bijdrage van €175,- (in het kader van het gemeentelijk minimabeleid en bestemd voor deelname aan sportactiviteiten, het verenigingsleven of het lidmaatschap van de bibliotheek), verhogen naar €250,- per jaar. Dit met als doel dat iedereen aan kan sluiten bij bijvoorbeeld een vereniging en dus de gemeenschap. In een financieel gezonde gemeente als de onze mag er namelijk niemand aan de kant komen te staan!

 

Bijstand
Wettelijk is vastgesteld dat bijstandsgerechtigden vanaf medio 2014 een ‘tegenprestatie’ moeten leveren. Wij willen voorkomen dat mensen zomaar neer worden gezet op een plek waar ze zich niet thuis voelen. Ervaringen uit andere gemeenten leren dat de gevolgen van verplicht werken (ver) onder het niveau en/of buiten het interessegebied desastreus zijn voor het (zelf)vertrouwen, welzijn en daarmee het gevoel te kunnen participeren (!) in de samenleving. Het effect hiervan is dus averechts en niemand is daar bij gebaat.

 

Ons doel is dan ook om met mensen in gesprek te gaan en blijven over hoe vorm te geven aan deze nieuwe regeling, zodat het een echte bijdrage wordt in plaats van een opdracht. Hierin heeft de gemeente zelf een voortrekkersrol. Wij willen dat deze werkervaring bijdraagt aan een terugkeer in het reguliere arbeidsproces. Deze regeling mag zeker niet ten koste gaan van bestaande arbeidsplaatsen.

 

WMO
Uiteraard staan de komende vier jaar in het teken van de uitvoering van het WMO beleid en de decentralisatie van onder meer de jeugdzorg. Wij willen hier vorm aan geven door middel van servicepunten op wijkniveau met daarin een actieve, verbindende en procesbegeleidende rol van de gemeente, waarin gezocht wordt naar een manier om hulpvraag en -aanbod goed op elkaar af te stemmen. Dit maken we mogelijk door aan te sluiten bij de huizen van de wijk. Wijksteunpunten zijn Sint Lucia, Offenbekerhof en Bösdael.

We willen, waar dat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg, dat mensen niet naar instellingen gaan, maar instellingen naar de wijk komen. Het afstemmen van de zorg staat centraal, wij willen de zorgvrager niet zien als een optelsom van financiering. Dit vraagt van de gemeente èn de burger een houding van denken in kwaliteit, oplossingen en mogelijkheden in plaats van in regels en problemen. Participatie is hierbij een uitstekend beginsel, maar de gemeente blijft zijn eigenstandige verantwoordelijkheid houden om problemen aan te pakken.

Bibliotheek
Wij pleiten voor een sterke bibliotheek. De bieb heeft in de gemeente Beesel een sociale en educatieve functie. Bewoners van de gemeente met een taalachterstand kunnen hier terecht, er is ruimte voor sociale stageplekken en er is toegang tot internet, kranten en boeken voor iedereen. De bieb heeft een ontmoetingsfunctie: zowel fysiek als digitaal is de bibliotheek een manier om in contact te komen met de omgeving. Wij willen in overleg met de bibliotheek, het onderwijs en de zorg- en welzijnsprofessionals op zoek naar passende projecten die de bibliotheekfuncties uitbreiden. Er zijn initiatieven die hier al aan voldoen: bijvoorbeeld samen lezen met oud en jong.

 

De PvdA is fel tegenstander van de taakstellende bezuiniging van € 50.000,00 bovenop de reeds aangekondigde provinciale bezuiniging. Ons doel is namelijk om de bibliotheek (letterlijk) uit te breiden en door te trekken naar wijksteunpunten en scholen, zodat zij niet alleen vanuit één centraal punt, maar ook in de wijk haar verbindende en educatieve taak kan vervullen.

 

Verenigingen
In onze gemeente zijn er verschillende verenigingen waar mensen zich bij kunnen aansluiten. Wij vinden verenigingen heel belangrijk, omdat zij een bindende factor in de samenleving zijn. Wij hebben momenteel een goed voorzieningenniveau en dat willen we dan ook heel graag in stand houden.

Verenigingen zijn afhankelijk van vrijwilligers en leden. Ons doel is om voortdurend open te staan voor de initiatieven en wensen van verenigingen en die met denkkracht en budget te ondersteunen. De gemeente moet oog hebben voor het vele werk dat er verzet wordt en het beleid moet gemaakt blijven worden mèt in plaats van óver verenigingen, zodat verenigingen en vrijwilligers zich gesteund weten in het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Een aantal verenigingen in onze gemeente richten zich op sport. Sporthal de Schans en de gymzalen in Offenbeek in Beesel worden op dit moment gerund door Optisport. Wij willen een goede evaluatie en het contract op basis daarvan zo nodig niet verlengen en in dat geval verenigingen de kans geven om in eigen beheer de sporthal te runnen. Dat dit mogelijk is bewijzen de vele vrijwilligers die zwembad ‘De Bercken’ al jaren runnen. Dit moet op tijd beslist worden, zodat verenigingen zich hier goed op kunnen voorbereiden.

Wij accepteren niet dat mensen worden uitgesloten en als medeburger aan de kant worden gezet. We zetten ons actief ervoor in dat iedereen volwaardig en gerespecteerd mag deelnemen aan onze lokale samenleving. Wij willen in gesprek met verenigingen dan ook fairplay in de sport afdwingen.

Veiligheid
Veiligheid is belangrijk in een samenleving. Daar werkt de gemeente Beesel ook hard aan en dat werpt zijn vruchten af: Beesel heeft bijvoorbeeld een goede dichtheid aan Burgernet-deelnemers. Dat beleid willen we blijven stimuleren.

Maar veiligheid is ook je veilig voelen op de plek waar je woont: thuis, in de wijk, in de gemeente. Alleen in een samenleving waar solidariteit en samenredzaamheid tellen, en niet het gevoel ‘zoek het zelf maar uit’,  voorkomen we dat mensen zich onveilig voelen.
Wij willen daarom inzetten op veilige en vreedzame wijken. Ontmoetingen dragen bij aan (het gevoel van) veiligheid. Belangrijke ontmoetingsplaatsen in onze gemeente zijn onder meer  de wijksteunpunten, scholen, bibliotheek, verenigingen, feesten en evenementen, maar ook de ontmoeting met de gemeente zelf is van belang.

Laagdrempelige overheid

Wij willen dat de gemeente zelf een gezicht heeft. In onze digitale tijd willen wij menselijk contact blijven faciliteren. Dus wij pleiten ervoor om de klantenbalie in stand te houden. Alleen dan kan er geluisterd worden naar de vraag achter de vraag en kan de gemeente daarop inspelen.