Door Bert Holman op 5 november 2013

Beesel op de goede weg!

De initiatieven van de PvdA om meer te investeren in duurzaamheid worden opgepakt door het college. We krijgen zonnepanelen, investeren in LED verlichting, laten af en toe een groene vogel op, en hebben het voortouw in de regio om een energieconvenant af te sluiten. De PvdA is blij met deze ontwikkelingen,

Beesel, gewoon duurzaam….

Het bovenstaande is slechts een greep uit de Algemene Beschouwingen 2014 van onze fractie. Hieronder de complete tekst:

 

Algemene beschouwingen begroting 2014

Ondanks het beleid van de regering, dat er op gericht is minder geld en meer taken naar gemeenten te leiden, is het wederom gelukt een sluitende begroting aan de raad voor te leggen. De PvdA wil het college en met name ook het ambtelijk apparaat hiermee complimenteren en bedanken.

Wij constateren dat de algemene uitkering uit rijksmiddelen met 600 tot 700.000 euro voor Beesel gaat dalen, bijna volledig door de kortingen op de WMO. Dit is jammer, begrijpelijk vanuit het rijk, maar op zich gelukkig op te vangen in Beesel. We hebben toch steeds een miljoen over….De PvdA vindt dat de gemeenteraad het afgelopen jaar een constructieve dialoog heeft gevoerd, het debat is op een open wijze gevoerd. Het duale stelsel lijkt in Beesel redelijk te gaan werken…Beesel gewoon anders???

De PvdA heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk het hoge weerstandsvermogen van de gemeente aangehaald.

Wij hebben de afgelopen jaren aangedrongen op het goed in beeld brengen van de financiële risico’s en dat is nu in de begroting helder gedaan. Ondanks de goed gekwantificeerde risico’s blijft de ratio weerstandsvermogen op 2,6,nog steeds meer dan uitstekend. Conclusie: het gaat niet slecht in Beesel, en we hebben financiële ruimte. Dus is er nog steeds ruimte over om in duurzaamheid te investeren!

 

De kerntakendiscussie was voor ons belangrijk, we hebben daar vorig jaar een breed gedragen motie voor ingediend. Op voorhand is nu een besparing in de begroting opgenomen van 120.000 euro. Dit is ook het maximum dat het college formeel ongespecificeerd als taakstellende bezuiniging mag opnemen. Tijdens de afgelopen participatie discussie is vaker geschermd met de doelstelling te komen tot een besparing van 10% op de begroting. Dit zou neerkomen op een slordige 2,8 miljoen euro. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te constateren dat als zo’n doelstelling gehaald wordt op een nù al sluitende begroting, er nog heel veel ruimte in deze begroting zit!

Ach, misschien is hier wel weer het volgende miljoen wat jaarlijks over is in aantocht…

Wij zien derhalve uit naar de komende discussie over wat we nog wel, en wat we niet meer kunnen doen, zeker in deze tijd van herverdelingen en decentralisatie van taken.

 

Keuzes in de begroting 2014:

Wij willen in deze algemene beschouwingen graag inzoomen op een aantal punten in de begroting 2014. Vorig jaar vroegen wij ons af of we moesten doorgaan met de garantstelling voor Olympia’s ronde? Het bedrag van €40.000, – voor Olympia’s ronde de komende 3 jaar, mocht voor ons minimaal worden gehalveerd. Wij constateren dat tot op heden de afrekening niet gemaakt is, terwijl wij al drie jaar vragen wat dit evenement de gemeente nu kost. Dit zou een willekeurige sportvereniging in onze gemeente eens moeten presteren, dan zou onmiddellijk de subsidiestekker er uit gaan….

Wij vinden dit een slechte zaak. Misschien wordt het ook tijd om eens een ander evenement te gaan sponsoren. Beesel, gewoon weer anders??

 

De OZB

De PvdA was de afgelopen jaren tegen een verhoging van de OZB als daar geen noodzaak voor was. Klakkeloos verhogen met 10% per jaar om aan te sluiten bij de tarieven  om ons heen vonden wij onnodig, en daar hebben wij ook tegen gestemd. Het doet deugd dat onze redenering “verhoog alleen als daar aanleiding voor is” door het college wordt overgenomen, en de OZB- stijging  beperkt wordt tot 4%. In dit kader hebben wij ook een stelling over de toeristenbelasting:  Het is waar dat wij al jaren de laagste toeristenbelasting hebben in de regio. Wij zijn op zich voorstander voor verhoging, maar willen daar dan graag aan koppelen dat eventuele meeropbrengsten gebruikt worden om de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente te vergroten. Wij stellen derhalve voor om conform het oorspronkelijk plan in 2015 de toeristenbelasting te verhogen naar €1,20 in 2015 . Investeer de meeropbrengst dan wel in een aantrekkelijke gemeente! Wij zijn benieuwd hoe de overige fracties, en het college hierover denken.

 

Investeringen en investeringsreserve

U vraagt ons als raad welke investeringskredieten wij vooraf kaderstellend gaan bespreken. We lezen er één, de fietsroute Hovergelei-Veer. Wij zien verder een aantal PM posten, we gaan er vanuit dat PM geen krediet is (anders is het een vrijbrief….) en dat ook de PM posten vooraf kaderstellend in de raad besproken worden. Verder verschuift U van de investeringsreserve 600.000 euro naar een reserve project collectieve voorzieningen. Dit wordt gedaan op basis van een niet-specifieke schatting van zaken die misschien op ons af komen. Dit vinden wij nu echt een PM post.. Zo’n enorm bedrag  ga je toch niet op voorhand al bestemmen? Leg de keuzes op het moment dat er een concreet projectplan is maar voor aan de raad!

Wij zijn benieuwd hoe college en de overige fracties over dit principiële punt denken.

 

Apparaatskosten

Het rijk legt via een korting op het gemeentefonds feitelijk een taakstelling op van afgerond 40.000euro vanaf 2015 tot 120.000 euro in 2017. Het college moffelt deze bedragen weg in de decentralisatie meerkosten. De PvdA is voorstander van een transparant bestuur, en stelt voor dit als feitelijke taakstelling in de begroting op te nemen.

 

Beheer en onderhoud sportaccommodaties

In de begroting wordt aangegeven dat na afloop van het contract met Optisport gekeken wordt naar overdracht naar de verenigingen. Dit vindt de PvdA een uitstekende doelstelling, mede gezien de vele klachten die ons bereiken over de wanprestaties van Optisport. Verenigingen moeten uitwijken naar andere gemeenten om hun sport te kunnen beoefenen.

Wij doen een nadrukkelijke oproep aan het college om tussentijds zo snel mogelijk al een formele evaluatie te doen waarin voor de komende tijd prestatieafspraken worden vastgelegd met boeteclausules. Wij overwegen een motie hiervoor in te dienen.

 

RTV Beesel

In de debatten over RTV Beesel in de afgelopen periode is op voorspraak van de PvdA de subsidie van 2013 gecontinueerd waarbij er voorwaarden gesteld werden. Één van de voorwaarden voor verdere subsidie buiten de wettelijke zorgplicht van 8400 euro was raadsbreed de eis voor een concreet sluitend businessplan voor 2014 en verder, waarbij de raad wilde zien dat de financiële afhankelijkheid van de gemeente zou afnemen, en er meer commerciële inkomsten gegenereerd zouden worden. Precies op de laatste dag van de door de raad gestelde deadline heeft ons alleen een bijgestelde begroting 2013 bereikt en geen businessplan. De PvdA ziet er derhalve geen brood in om in 2014 nog ruim 50.000 euro subsidie uit te blijven trekken voor RTV Beesel. Wij zullen na overleg met de overige raadsfracties hiertoe een amendement indienen.

 

Onze overige opmerkingen en aanbevelingen

 

Het Burgerbos

Laten we eens terugkijken…

Anderhalf jaar geleden nam de raad ons initiatiefvoorstel unaniem over om een burgerbos te realiseren. Een plaats voor onze burgers en ook bedrijven om een boom te planten als herinnering voor een bijzondere gebeurtenis, een plek om graag te komen, een plaats om te mijmeren…

Wij zagen kans om dit kostenneutraal met behulp van compensatiegronden te doen. Er is nog niet veel van gebakken.

De kaders van kostenneutraliteit zijn door het College zo toegepast dat het ook bijna geen succes meer kon worden, en als we niet oppassen maakt Beesel zichzelf belachelijk,

De PvdA zal met een aanvullende motie komen om 25.000 euro uit de investeringsreserve te gebruiken om grond aan te kopen of te investeren in bestaande gronden. Voor de duidelijkheid dit kost praktisch niks. Investering blijft eigendom, wat je kwijt bent is dan de rente. Dan praten we over 1250 euro per jaar rekenrente, wat bijvoorbeeld met behulp van een kleine eigen bijdrage van burgers en bedrijven weer grotendeels zal kunnen worden opgevangen.….. Oftewel, waar een wil is,komt een bos….

 

Duurzaamheid

Beesel is op de goede weg! De initiatieven van de PvdA om meer te investeren in duurzaamheid worden opgepakt door het college. We krijgen zonnepanelen, investeren in LED verlichting, laten af en toe een groene vogel op, en hebben het voortouw in de regio om een energieconvenant af te sluiten. De PvdA is blij met deze ontwikkelingen,

Beesel, gewoon duurzaam….

 

 

Het Milieupark

De PvdA is blij dat de door ons aangezwengelde discussie over het brengen van restfracties zonder auto, geleid heeft tot mogelijkheden om nu zelfs zonder kosten, plat glas en groter plastic en piepschuim te kunnen inleveren.

 

Publieksversie begroting en jaarverslag

Wij zijn blij met de publieksversies. Burgerparticipatie begint met leesbare stukken die onze burgers kunnen begrijpen. Wij zijn blij dat de PvdA-initiatieven uit de afgelopen jaren zo enthousiast door het college zijn opgepakt. Het stripverhaal dat regelmatig in het Gazetje verschijnt is daar ook een goed voorbeeld van.

 

 

4 november  2013 PvdA fractie gemeente Beesel:

Bert Holman

Gemmie Derksen

Fractieondersteuners:

Annie van der Velden

Michele Urru

Marianne Crins

 

Bert Holman

Bert Holman

Bussereindseweg 18, 5954 CH Beesel Tel: 077-4748172   06-53757133 Beroep ouders: vader: chef confectiebedrijf, moeder: verkoopster Wordt blij van: elke dag opnieuw de prachtige natuur om mij heen in Beesel In de politiek door: ik wil graag het sociaal bewustzijn van de PvdA ook in de plaatselijke politiek uitdragen Morgen invoeren: de nieuwe taken voor de

Meer over Bert Holman